dopuszczone do obrotu publicznego

Encyklopedia PWN

niezależna instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
ekon. zbywalny papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte i mieszane;
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;
ekon. jeden z rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym dokonuje się obrotu wyłącznie papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu i których zbywanie jest nieograniczone.
ekon. w Polsce papier wartościowy wyemitowany w związku z Programem Powszechnej Prywatyzacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia