domieszkowanie

Encyklopedia PWN

substancje świecące wskutek wzbudzenia zmiennym polem elektr. (rzędu 104 V/cm);
elektronoluminofory, katodoluminofory,
substancje świecące w wyniku wzbudzenia przez bombardowanie elektronami,
emiter
[ang. < łac.],
elektron. jedna z elektrod w tranzystorze bipolarnym;
Halla zjawisko kwantowe, kwantowy efekt Halla,
zjawisko Halla występujące w strukturach półprzewodnikowych zawierających dwuwymiarowy gaz elektronowy, wywołane polem magnet. o kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w której znajduje się gaz;
związek kadmu z siarką,
kontaktowe zjawiska, zjawiska stykowe,
zjawiska elektronowe występujące na styku 2 różnych metali lub półprzewodników, a także na styku półprzewodnika z metalem.
krzem, Si, silicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 14;
ołów, Pb, plumbum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 82;
Porowski Sylwester, ur. 7 IV 1938, Bierzyn,
fizyk;
fiz., techn. taśma (giętka wstęga) wykonana z materiału magnet. lub zawierająca materiał magnet., stosowana do rejestracji sygnałów elektr., stanowiących przetworzone dźwięki, obrazy lub dane;
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;

Słownik języka polskiego PWN

domieszkować «wprowadzać małe ilości obcych substancji do ciała stałego w celu uzyskania pożądanej zmiany jego właściwości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia