domen

Encyklopedia PWN

receptory
[łac.],
biol.:
dobra państwowe w Polsce, domeny, dobra narodowe, dobra rządowe, dobra kameralne, dobra skarbowe, dobra publiczne,
dawne królewszczyzny, domeny, ekonomie i dobra poduchowne, które po rozbiorach Polski przeszły na rzecz państw zaborczych.
ferroelektryczność
[łac.-gr.],
zespół właściwości niektórych dielektryków krystalicznych, zw. ferroelektrykami (segnetoelektrykami); właściwości te są skutkiem pojawiającej się w małych obszarach kryształu (w domenach elektrycznych) spontanicznej (samorzutnej) polaryzacji dielektr.;
dielektryki wykazujące właściwości ferroelektr.; ferroelektryczność.
dziedzina nauk biologicznych, a ściślej genetyki, której zadaniem jest wyjaśnienie molekularnych podstaw procesu dziedziczenia;
Gunna zjawisko
[z. gana],
fiz. powstawanie oscylacji natężenia prądu elektr., przepływającego przez jednorodną próbkę półprzewodnika, pod wpływem silnego pola elektr. przyłożonego do próbki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia