dodatkowy

Encyklopedia PWN

inform. (ang. plug-in), program wzbogacający możliwości większego pakietu oprogramowania,
ekon. marksistowska kategoria oznaczająca część wartości towarów wytworzonych przez pracowników najemnych, przywłaszczaną przez kapitalistów;
kara wymierzana obok kary zasadniczej (np. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonych stanowisk, pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuńczych, zakaz prowadzenia pojazdów mech.).
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
Bravais’go sieci, sieci brawesowskie,
krystal. czternaście rodzajów sieci przestrzennych różniących się symetrią i rozmieszczeniem węzłów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia