dobrowolna

Encyklopedia PWN

w prawie wynalazczym zezwolenie właściciela patentu na realizowanie jego wynalazku.
w teorii ekonomii bezrobocie spowodowane tym, że siła robocza nie chce podjąć pracy za płacę równowagi.
ubezpieczenia powstające nie z mocy prawa, a na podstawie umowy między ubezpieczającymi i zakładem ubezpieczeń.
abdykacja
[łac. abdicatio ‘złożenie urzędu’],
dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie się przez panującego władzy i przysługujących mu z tego tytułu praw;
zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia