dobrowolną

Encyklopedia PWN

spółdzielnia, kooperatywa,
dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób prowadzące działalność gospodarczą, społeczną, wychowawczą, kulturalną i oświatową w interesie i na rachunek jego członków.
organizacja grupująca osoby fizyczne i prawne, utworzona w celu wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (także pomelioracyjnego zagospodarowania), zaopatrujących w wodę, odprowadzających ścieki lub służących w inny sposób do korzystania z wody albo do jej ochrony, do melioracji wodnych w rolnictwie, wykorzystaniu wody w celach przeciwpożarowych, a także służących utrzymywaniu wód;
dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób, o celach niezarobkowych, samodzielnie określające swoje programy i strukturę;
strajk
[ang.],
zbiorowe, dobrowolne, okresowe zaprzestanie podstawowych czynności w procesie pracy lub nauki przez grupę albo zbiorowość społeczną w celu wymuszenia realizacji jej żądań przez ośrodek nadrzędny lub grupę kierującą jej działalnością (właściciela przedsiębiorstwa, organy władz państwowych), najczęściej przerwanie pracy przez pracowników najemnych w celu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią; podejmowane głównie przez robotników przemysłowych, zwalczane przez właścicieli przedsiębiorstw (lokaut, zatrudnianie innych pracowników, tzw. łamistrajków, interwencje sił porządkowych, w tym wojska).
dobrowolny zasiłek (podatek) płacony w Polsce od schyłku XIV do XVIII w. okazjonalnie (w przypadku uchwalenia przez sejm poboru) przez zwolnione od podatków duchowieństwo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia