do

Encyklopedia PWN

jazyk do Kijewa dowiediot
[ros., ‘język i do Kijowa doprowadzi’],
kto pyta, nie błądzi.
Juàzeiro do Norte
[żuazẹjru du nọrtszi],
m. w północno-wschodniej Brazylii, w stanie Ceará, u podnóża pasma Chapada do Araripe, na południe od Fortalezy.
Kancelaria Własna Jego Cesarskiej Mości do spraw Królestwa Polskiego, ros. Sobstwiennaja jego impieratorskogo wieliczestwa kancełarija po diełam Carstwa Polskogo,
urząd działający w Petersburgu 1866–76;
południowokoreań. wyspa w pobliżu północno-zachodniego wybrzeża Płw. Koreańskiego, przy ujściu rz. Han-gang do zat. Kjonggi (M. Żółte);
biol. przewodniki do oznaczania gatunków i innych jednostek systematycznych roślin i zwierząt, zwykle na podstawie ich cech morfologicznych.
w Polsce organ pozasądowy orzekający w sprawach o wykroczenia;
centralny organ administracji państw. działający XII 1954–XI 1956 w Polsce;
instytucja państw. zarządzająca i kierująca działalnością radiofonii i telewizji w Polsce 1960–93, kontynuacja Kom. do spraw Radiofonii „Polskie Radio” (zał. 1951);
Lajes do Pico
[lạżesz do pịko],
m. na Azorach (Portugalia).
preparat do utrwalania fryzury zawierający specjalne polimery (np. poliwinylopirolidon) usztywniające włosy;
list z Nowego Testamentu umieszczany w kanonie bibl. zaraz po listach św. Pawła;
góry krawędziowe w Brazylii, na południowo-wschodnim skraju Wyżyny Brazylijskiej;
Mato Grosso do Sul
[mạtu grọsu du suł],
Estado de Mato Grosso do Sul,
stan w południowo-zachodniej Brazylii, graniczy z Boliwią i Paragwajem;
Międzynarodowa Rada do Badania Morza, ang. International Council for the Exploration of the Sea (ICES),
organizacja zał. 1902 w Oslo, do badań biologii morza oraz eksploatacji jego zasobów z siedzibą w Kopenhadze;
Międzynarodowy Komitet Specjalny do spraw Zakłóceń Radioelektrycznych, fr. Comité International Special des Perturbations Radioélectriques (CISPR), ang. International Special Commitee on Radio Interference,
organizacja zajmująca się problemami zwalczania zakłóceń radioelektr., gł. w celu polepszenia warunków odbioru programów radiowych i telewizyjnych oraz łączności radiowej;
Miranda do Douro
[m. du dọuru],
m. w północno-wschodniej Portugalii (region Północ), na pr. brzegu rz. Duero (portugalskie Douro), przy granicy z Hiszpanią;
środki techn. używane do schwytania (złowienia), obezwładnienia i wydobycia ryb z wody w celach gosp. lub sport. (wędkarstwo).
kosmetyk (w postaci emulsji, balsamu, żelu, toniku) odżywiający, wzmacniający włosy i nadający im pożądane cechy,
Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, ros. Wsierossijskaja czriezwyczajnaja komissija po bor´bie s kontrriewolucyjej i sabotażem (WCzK), pot. Czeka,
policja polit. w sowieckiej Rosji 1917–22;
Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, ang. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
organizacja międzynarodowa;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

do-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne, wyrażający osiągnięcie celu lub doprowadzenie jakiejś czynności do końca, np. doczytać, dodzwonić się, wykonanie jakiejś czynności uzupełniającej, np. dobudować, dokupić, osiągnięcie jakiegoś punktu w czasie lub przestrzeni, np. dopłynąć, dożyć, dostosowanie czegoś do czegoś innego, np. dobrać, dorobić»
2. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka do z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. docelowy, domięśniowo, dożywocie»
bar-do «w tybetańskiej koncepcji reinkarnacji: stan, w którym przebywa dusza zmarłego do momentu wyzwolenia lub wejścia w nowe ciało»
chłopiec do butów «przyrząd do ściągania z nóg butów z cholewami»
deska do prasowania «rodzaj deski obciągniętej warstwą gąbki i materiałem używanej do prasowania»
do I
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. filiżanka do kawy»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Oddał buty do naprawy.»
3. «przyimek komunikujący kierunek ruchu, np. Skoczył do wody.»
4. «przyimek określający czas zakończenia zdarzenia, np. Spał do południa.»
5. «przyimek wyznaczający górną lub dolną granicę czegoś, np. Inflacja spadła do dziesięciu procent.»
6. «przyimek komunikujący o rezultacie procesu lub charakteryzujący stopień nasilenia tego procesu, np. Blacha rozpaliła się do czerwoności.»
7. «przyimek wprowadzający składnik zdania rządzony przez czasownik, przymiotnik, rzeczownik lub określający je, np. Przywiązał się do dziadka. Był podobny do siostry.»
8. «przyimek wprowadzający samodzielne wypowiedzenia nieoznajmujące, m.in. przekleństwa, formuły grzecznościowe, odezwy, np. Do diabła! Do zobaczenia! Do broni!»
9. «przyimek między liczebnikami oznaczający potęgowanie, np. Dwa do piątej.»
do II muz. «sylabowa nazwa dźwięku c»
do cna «całkowicie, doszczętnie»
do czysta «zupełnie, całkowicie»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
do końca «w maksymalnym zakresie lub zasięgu»
do kupy pot. «w jedną całość, razem, wspólnie»
do naga «nie zostawiając żadnego ubrania na sobie lub na kimś»
do niedawna «jeszcze w niedalekiej przeszłości»
do niepoznania «całkowicie»
do nieskończoności «bardzo długo, bez końca»
do ostatka
1. «do końca, do ostatniej chwili»
2. «całkowicie, zupełnie»
do pełna «po brzegi»
do późna «długo wieczorem lub w nocy»
do przesady «przesadnie»
do przodu «dalej, lepiej w relacji do jakiegoś miejsca, stanu»
do sucha «do stanu zupełnej suchości»
do syta «tyle, ile się chce»
do szczętu «całkiem, zupełnie»
do upadłego «do wyczerpania wszystkich sił, wszelkich środków»
do widzenia «forma pożegnania»
do woli «tyle, ile się pragnie»
do żywa daw.; zob. do żywego.
do żywego «dotkliwie, głęboko, bardzo mocno»
dziadek do orzechów «przyrząd do łupania orzechów»
eter do narkozy «oczyszczony eter dietylowy, używany dawniej do narkozy»
kieliszek do jaj «naczynie podobne do kieliszka, w które wkłada się ugotowane w skorupce jajko»
lakier do włosów «kosmetyk w sprayu służący do utrwalania fryzury»
łyżka do butów «przyrząd ułatwiający wkładanie butów»
okulary do bliży «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u dalekowidzów»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
olejek do opalania «oliwa z dodatkiem odpowiednio dobranych substancji, zabezpieczająca skórę przed silnym działaniem słońca»
podnieść liczbę do kwadratu «pomnożyć daną liczbę przez nią samą»
podnieść liczbę do potęgi «pomnożyć liczbę przez siebie określoną ilość razy»
podnieść liczbę do sześcianu «pomnożyć daną liczbę dwukrotnie przez nią samą»
poduszeczka do igieł, szpilek «woreczek wypchany watą, włosiem itp., w który się wpina igły, szpilki»
ręce do góry «komenda wzywająca do poddania się»
strzelanie do rzutków «konkurencja w strzelaniu sportowym polegająca na trafianiu śrutem krążków wyrzucanych w powietrze»
taekwondo, taekwon-do [wym. tekondo] «dyscyplina sportowa powstała z połączenia starej koreańskiej sztuki walki i karate»
utleniacz do włosów «środek rozjaśniający włosy»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia