dla

Encyklopedia

dla pięknego słówka, dla dowcipu (niepotrzebnie kpić, dokuczać, kłamać).
Za Zasługi dla Republiki Austrii, Odznaka Honorowa, niem. Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Βsterreich,
odznaczenie austr. o randze orderu;
centralna instytucja kredytowa zaboru austriackiego, założona 1881 we Lwowie; rozpoczął działalność w połowie 1883;
ros. miesięcznik społ.-lit., wyd. w Petersburgu 1834–65;
„Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich”,
czasopismo wyd. 1898–1905 w Warszawie;
Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa, fr. Fonds Européenne d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), ang. The European Agricultural Guidance and Gurantee Fund (EAGGF),
jeden z funduszy EWG (ob. Wspólnoty Eur.), utworzony 1962, uczestniczy w finansowaniu jej wspólnej polityki rolnej;
Za Zasługi dla Ojczyzny, Order, ros. Ordien Za zasługi pieried Otieczestwom,
najwyższe odznaczenie Federacji Ros.;
trójzaborowe stowarzyszenie społ., działające 1881–1921 na rzecz inicjowania i wspierania pol. ruchu nar. na ziemiach pod panowaniem niem. i na Śląsku Cieszyńskim;
czasopismo społ.-kult., wyd. 1860–61 we Lwowie;
ośrodek polonijny, działający od 1980 w Rzymie;
fundacja, zał. 1988, z siedzibą w Krakowie;
prywatna fundacja, zał. 1988, z siedzibą w Warszawie;
prywatna fundacja, zał. 1989, z siedzibą we Wrocławiu;
tygodnik wychodzący I 1849–IX 1850 w Opolu;
centroprawicowa partia polit.,
organy prowadzące działalność propagandową na rzecz Polski i Czechosłowacji przed zapowiedzianym 27 IX 1919 przez Radę Najwyższą ententy plebiscytem na Śląsku Cieszyńskim oraz na Spiszu i Orawie;
Krajowa Organizacja Pomocy dla Nurków, niderl. Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO),
1942–44 organizacja holenderskiego ruchu oporu pomagająca gł. osobom ukrywającym się (zw. nurkami);
Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii, ang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY),
trybunał powołany 1993 w Hadze przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu osądzenia głównych przestępców wojennych oskarżonych o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione na terenie byłej Jugosławii.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

dla
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. Film dla młodzieży.»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Tupali nogami dla rozgrzewki.»
3. «przyimek wyznaczający obiekt odniesienia komunikowanego sądu, najczęściej osobę, z punktu widzenia której sąd ten jest wydawany, np. Był to dla mnie rok pełen sukcesów.»
4. «przyimek wprowadzający przyczynę jakichś działań, np. Na dziki polowano dla mięsa.»
domek dla ptaków «drewniana budka dla ptaków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia