dla

Encyklopedia PWN

dla pięknego słówka, dla dowcipu (niepotrzebnie kpić, dokuczać, kłamać).
polityczno-wojskowa organizacja konspiracyjna, założona 1939 w Wielkopolsce;
Za Zasługi dla Republiki Austrii, Odznaka Honorowa, niem. Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Βsterreich,
odznaczenie austr. o randze orderu;
centralna instytucja kredytowa zaboru austriackiego, założona 1881 we Lwowie; rozpoczął działalność w połowie 1883;
ros. miesięcznik społ.-lit., wyd. w Petersburgu 1834–65;
popularny tygodnik, wydawany od 1995 w Warszawie;
„Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich”,
czasopismo wyd. 1898–1905 w Warszawie;
Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa, fr. Fonds Européenne d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), ang. The European Agricultural Guidance and Gurantee Fund (EAGGF),
jeden z funduszy EWG (ob. Wspólnoty Eur.), utworzony 1962, uczestniczy w finansowaniu jej wspólnej polityki rolnej;
dział piśmiennictwa ogólnego, o nieostrych granicach, wyodrębniany ze względu na przeznaczenie dla młodych odbiorców, podlegający wewnętrznym podziałom odpowiadającym fazom rozwojowym (dzieci młodsze i starsze, młodzież).
do 1978 wydział sądu powszechnego właściwy do orzekania w sprawach karnych przeciwko sprawcom, którzy w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyli 17 albo 16 lat;
Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Prus Zachodnich, Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich,
1848–1939 organizacja społ. wspomagająca materialnie uczącą się niezamożną młodzież Pomorza,
Za Zasługi dla Ojczyzny, Order, ros. Ordien Za zasługi pieried Otieczestwom,
najwyższe odznaczenie Federacji Ros.;
trójzaborowe stowarzyszenie społ., działające 1881–1921 na rzecz inicjowania i wspierania pol. ruchu nar. na ziemiach pod panowaniem niem. i na Śląsku Cieszyńskim;
czasopismo społ.-kult., wyd. 1860–61 we Lwowie;
ośrodek polonijny, działający od 1980 w Rzymie;
fundacja, zał. 1988, z siedzibą w Krakowie;
prywatna fundacja, zał. 1988, z siedzibą w Warszawie;
prywatna fundacja, zał. 1989, z siedzibą we Wrocławiu;
tygodnik wychodzący I 1849–IX 1850 w Opolu;
centroprawicowa partia polit.,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

dla
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. Film dla młodzieży.»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Tupali nogami dla rozgrzewki.»
3. «przyimek wyznaczający obiekt odniesienia komunikowanego sądu, najczęściej osobę, z punktu widzenia której sąd ten jest wydawany, np. Był to dla mnie rok pełen sukcesów.»
4. «przyimek wprowadzający przyczynę jakichś działań, np. Na dziki polowano dla mięsa.»
domek dla ptaków «drewniana budka dla ptaków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia