dialektycznego

Encyklopedia PWN

mutakallamowie
[arab.],
przedstawiciele średniow. muzułm. filozofii spekulatywnej;
mutakallimowie
[arab. kalām ‘rozmowa’],
grupa filozofujących teologów arabskich z VIII–IX w.;
model państwa, w którym sprawowanie władzy, funkcjonowanie organów publicznych oraz wszelka działalność polityczna są ograniczone i podporządkowane chronionemu przez mechanizmy ustrojowe prawu.
pedagogika
[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie).
kierunek pedagogiki, ujmujący ją jako filozofię wychowania, najbujniej rozwijający się w 20-leciu międzywojennym;
dyscyplina nauki, której przedmiotem badań jest religia we wszelkich jej przejawach i aspektach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia