detektorem

Encyklopedia PWN

badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
dawkomierz, w którym detektorem promieniowania jest substancja chemiczna zmieniająca swe właściwości optyczne, wskutek zachodzących reakcji chemicznej, proporcjonalnie do wielkości dawki promieniowania.
dawkomierz, w którym detektorem promieniowania jest komora jonizacyjna.
dawkomierz termoluminescencyjny, dawkomierz luminescencyjny,
dawkomierz, w którym detektorem promieniowania jest substancja wykazująca po napromienieniu, a następnie ogrzaniu luminescencję o natężeniu proporcjonalnym do dawki promieniowania.
demodulator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny realizujący proces demodulacji, stanowiący część składową urządzenia odbiorczego (radiofonicznego, telewizyjnego, telefonicznego, telegraficznego i in.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia