detektorem

Encyklopedia PWN

kriogenika
[gr. krýos ‘mróz’, génos ‘pochodzenie’],
technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur;
kriostat
[gr. krýos ‘mróz’, statós ‘stojący’, ‘postawiony’],
urządzenie do utrzymywania stałej, niskiej temperatury;
dział krystalografii obejmujący metody badania monokryształów i ciał polikrystalicznych wykorzystujące dyfrakcję promieni rentgenowskich na sieciach przestrzennych kryształów (dyfrakcja fal).
przyrząd elektronowy w postaci próżnioszczelnego naczynia (bańki), z umieszczonymi w nim elektrodami, pomiędzy którymi może zachodzić wyładowanie elektryczne, przejawiające się przepływem strumienia swobodnych ładunków, zazwyczaj elektronów, niekiedy również jonów;
lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);
przyrząd do wykrywania i pomiaru strumienia fotonów o małym natężeniu;
detektor cząstek jonizujących;
detektor cząstek jonizujących;
Lodge
[lodż]
Sir Oliverur. 12 VI 1851, Penkhull (hrab. Staffordshire, Anglia), zm. 22 VIII 1940, Lake k. Salisbury (hrab. Wildshire, Anglia),
bryt. fizyk, pionier radiotelegrafii;
dział chemii fiz. zajmujący się badaniem wzajemnej zależności między strukturą elektronową i molekularną substancji a jej właściwościami magnet. (magnetyzm).
Marconi
[markọni]
Guglielmo Wymowa, ur. 25 IV 1874, Bolonia, zm. 20 VII 1937, Rzym,
włoski fizyk, pionier radiotelegrafii, wynalazca radia.
dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
dziedzina nauki i techniki, w której wykorzystuje się fale elektromagnetyczne do formowania powiększonych obrazów obiektów lub ich elementów;
wytwarzanie lub modyfikowanie pola akustycznego w określonym obszarze przestrzeni zamkniętej (sala koncertowa, wnętrze kościoła, studio radiowe i telewizyjne i in.) lub otwartej (np. stadion sport., plac) za pomocą dźwiękonadawczych i dźwiękoodbiorczych urządzeń elektroakustycznych (elektroakustyka).
neptun, Np, neptunium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 93;
neutronografia
[łac. neutrum ‘nijakie’, gr. gráphō ‘piszę’],
jedna z trzech gł., oprócz krystalografii rentgenowskiej i elektronografii, dyfrakcyjnych metod badania materii.
niob, Nb, niobium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 41;
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;

Słownik języka polskiego PWN

detektor
1. «przyrząd lub urządzenie do dokonywania detekcji»
2. zob. demodulator

• detektorowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia