detektorem

Encyklopedia PWN

detektor
[łac.],
telekom.:
detektor
[łac.],
fiz. przyrząd lub urządzenie przeznaczone do wykrywania (detekcji) określonej wielkości fizycznej;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
detektor, w którym do detekcji promieniowania jonizującego wykorzystuje się zjawisko aktywacji radiacyjnej.
detektor, w którym do detekcji promieniowania jonizującego wykorzystuje się zmiany w składzie chemicznym substancji pod wpływem tego promieniowania.
detektor, w którym do detekcji promieniowania wykorzystuje się zjawisko emisji światła przez substancję napromienioną, a następnie ogrzaną.
detektor podczerwieni, detektor promieniowania podczerwonego,
przetwornik energii promieniowania podczerwonego w energię elektryczną lub rzadziej w inne postacie energii (np. energię wewnętrzną, energię mechaniczną) wygodne do bezpośredniego pomiaru;
detektor, w którym do detekcji promieniowania wykorzystuje się złącze pn spolaryzowane w kierunku zaporowym;
półprzewodnikowy odbiornik promieniowania (głównie z zakresu widzialnego i podczerwieni), zbudowany z elementów CCD;
urządzenie do rejestracji cząstek elementarnych i jonów, pomiaru ich drogi przejścia, prędkości, energii oraz do ich identyfikacji;
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
gammakamera, kamera gamma, kamera scyntylacyjna,
urządzenie do wizualizacji struktury narządów wewn., umożliwiające także ocenę ich czynności fizjol. (lub patologii), wykorzystujące promieniowanie gamma radioizotopów (najczęściej technet 99mTc) wprowadzonych do organizmu pacjenta w postaci radiofarmaceutyku.
mikroskop elektronowy skaningowy, ang. Scanning Elektron Microscope (SEM),
rodzaj mikroskopu elektronowego, w którym wiązka elektronów, skupiona na powierzchni badanej próbki w plamkę o bardzo małej średnicy (do 0,1 nm), omiata wybrany prostokątny obszar powierzchni ruchem skanującym, linia po linii.
instrumenty służące do obserwacji obiektów astr. w zakresie promieniowania rentgenowskiego i gamma, charakteryzujące się stosunkowo wysoką kątową zdolnością rozdzielczą.
kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
promieniowanie podczerwone, promieniowanie IR, promieniowanie infraczerwone, podczerwień,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości 0,76–ok. 2000 µm, nie wywołujące wrażeń wzrokowych u człowieka;
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
dział chemiczny analizy miareczkowej wykorzystujący reakcje między kwasami i zasadami do ilościowego oznaczania kwasów (alkalimetria) lub zasad (acydymetria);
dział współcz. astronomii poświęcony badaniu promieniowania elektromagnetycznego ciał niebieskich w zakresie fal dł. od ok. 1 µm do ok. 1000 µm (1 mm).

Słownik języka polskiego PWN

detektor
1. «przyrząd lub urządzenie do dokonywania detekcji»
2. zob. demodulator

• detektorowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia