decyzyjne

Encyklopedia PWN

systemowe badania, analiza systemowa,
interdyscyplinarna dziedzina nauki i działalności praktycznej, związana z podejmowaniem decyzji dotyczących m.in. tworzenia i działania złożonych systemów techn., produkcyjnych, ekon.-społ., z uwzględnieniem różnorodnych, na ogół sprzecznych, aspektów ich działania, szczególnie w warunkach niepewności, ewentualnie przy istnieniu wielu ośrodków decyzyjnych.
Traktat z Lizbony, traktat lizboński, właśc. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ang. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and Treaty establishing the European Community,
określany jako Traktat reformujący, umowa międzynarodowa, zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej (UE).
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
pedag. decentralizacja systemu oświaty oraz przekazanie części kompetencji decyzyjnych społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim rodzicom
grupa polit. zorganizowana 1944 przez PPR i prokomunist. działaczy ruchu lud.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia