decyzyjne

Encyklopedia PWN

procesy psychiczne zachodzące w trakcie dokonywania wyboru.
stosowanie urządzeń do zbierania i przetwarzania informacji, przejmujących pewne działania poznawcze, intelektualne i decyzyjne człowieka, wykonywane dotąd przez niego w trakcie użytkowania obiektu (np. obrabiarki, samolotu, banku) lub w trakcie prac twórczych (np. projektowania, konstruowania, uczenia).
business plan
[bı̣znəs p.; ang.],
ekon. dokument zawierający skonkretyzowany program realizacji projektów gospodarczych i ich wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstwa.
decyzja
[łac. decisio ‘ugoda’, ‘postanowienie’, ‘rozstrzygnięcie’],
filoz.:
teoria mat., która w jednolity sposób ujmuje różne działy statystyki mat., takie jak teoria weryfikacji hipotez, teoria estymacji (punktowej i przedziałowej), analiza sekwencyjna, teoria planowania doświadczeń itd., a także teorię gier.
inform. struktura danych mająca postać drzewa (mat.), w którym jest wyróżniony jeden wierzchołek, zwany korzeniem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia