decyzyjne

Encyklopedia PWN

procesy psychiczne zachodzące w trakcie dokonywania wyboru.
stosowanie urządzeń do zbierania i przetwarzania informacji, przejmujących pewne działania poznawcze, intelektualne i decyzyjne człowieka, wykonywane dotąd przez niego w trakcie użytkowania obiektu (np. obrabiarki, samolotu, banku) lub w trakcie prac twórczych (np. projektowania, konstruowania, uczenia).
business plan
[bı̣znəs p.; ang.],
ekon. dokument zawierający skonkretyzowany program realizacji projektów gospodarczych i ich wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstwa.
decyzja
[łac. decisio ‘ugoda’, ‘postanowienie’, ‘rozstrzygnięcie’],
filoz.:
teoria mat., która w jednolity sposób ujmuje różne działy statystyki mat., takie jak teoria weryfikacji hipotez, teoria estymacji (punktowej i przedziałowej), analiza sekwencyjna, teoria planowania doświadczeń itd., a także teorię gier.
inform. struktura danych mająca postać drzewa (mat.), w którym jest wyróżniony jeden wierzchołek, zwany korzeniem;
Kurnal Jerzy, ur. 20 VIII 1924, Rzeszów, zm. 24 IX 2010, Warszawa,
ekonomista; specjalista z zakresu organizacji i zarządzania;
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
neokorporacjonizm, neokorporatyzm
[gr.-łac.],
jedna z 2 form korporacjonizmu, określana również mianem korporacjonizmu liberalnego.
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
zespół instrumentów, technik, kryteriów i reguł wyboru optymalnego wariantu działań gospodarczych; w pragmatycznym ujęciu rachunek ekonomiczny jest zbiorem czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć; podstawowe narzędzie racjonalizacji decyzji ekonomicznych.
Shannona twierdzenia
[t. szänona],
telekom. podstawowe twierdzenia teorii informacji dotyczące kodowania sygnału w celu podniesienia poziomu sprawności transmisji; sformułowane 1949 przez C.E. Shannona i amer. uczonego, W. Weavera.
Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza, ukr. Ukrajinśka hołowna wyzwolna rada (UHWR),
kierowniczy organ ukr. ruchu niepodległościowego, utworzony VII 1944;
zarządzanie wzajemnymi relacjami między kierownictwem a personelem, a także polityką zatrudnienia i rozwoju pracowników (postrzeganych, jako źródło przewagi konkurencyjnej), w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji;
Europejski Bank Centralny, ang. European Central Bank,
najwyższa instytucja finansowa UE, utworzona na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, mająca osobowość prawną, działająca od 1 VI 1998;
jedno z podstawowych pojęć analizy systemu politycznego, gdy (w odróżnieniu od modelu elity władzy) rozpatruje się go z perspektywy pluralistycznej, jako wypadkową gry różnych interesów;
imperium
[łac.],
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);

Słownik języka polskiego PWN

decyzja «postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru»
• decyzyjny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia