debetowe

Encyklopedia PWN

ekon. urządzenie księgowe służące do ewidencji, wyrażonych w jednostkach pieniężnych, zdarzeń gospodarczych lub finansowych.
saldo
[wł.],
ekon. stan konta, różnica między ogólnymi sumami obrotów 2 stron konta księgowego, ustalana przez ich bilansowanie;
ekon. znormalizowane pod względem technicznym karty z tworzyw sztucznych, wyposażone w kodowany magnetycznie nośnik informacji;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia