długofalową

Encyklopedia PWN

diatermia, w której stosuje się pole elektromagnetyczne o częstotliwości do 1 MHz;
diatermia
[gr. diá ‘przez’, thérmē ‘gorąco’],
początkowo metoda leczn. polegająca na nagrzewaniu ciała za pomocą fal elektromagnetycznych o częst. radiowych, obecnie termin określający także generatory tych fal (stosowane w medycynie od 1928).
efekt cieplarniany, efekt szklarniowy,
zjawisko fizyczne polegające na wzroście temperatury powierzchni planety oświetlanej przez promieniowanie gwiazdy;
promieniowanie elektromagnetyczne występujące w atmosferze ziemskiej;
kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
radiofonia
[łac.-gr.],
dział radiokomunikacji zajmujący się zorganizowanym rozpowszechnianiem audycji dźwiękowych, przeznaczonych dla słuchaczy mających odbiorniki radiofoniczne.
psychol. poznawcze ujmowanie przez człowieka samego siebie we wszelkich możliwych relacjach z samym sobą oraz światem zewnętrznym.
antropogeneza
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, génesis ‘pochodzenie’],
filogeneza człowieka,
całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły przez długofalowe zmiany genetyczne do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens), którego historia rodowa (i rodziny człowiekowatych) jest ciągle przedmiotem badań i szerokich dyskusji naukowych.
Becquerela zjawisko
[z. bekrela],
fot. wzmocnienie obrazu fot. otrzymane w procesie naświetlania materiału fot. światłem długofalowym po uprzednim naświetleniu go promieniowaniem krótkofalowym (promieniowanie rentgenowskie lub nadfioletowe).
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
dziedzina działalności publicznej i nauki mająca na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geogr., zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gosp. i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego.
Herschela zjawisko
[z. hə:rszela],
fot. zanik obrazu utajonego (utworzonego przez promieniowanie krótkofalowe) pod wpływem promieniowania długofalowego (czerwonego i podczerwonego);
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
ekon. zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.
King
[kıŋ]
Marthin Luther Wymowa, ur. 15 I 1929, Atlanta, zm. 4 IV 1968, Memphis,
amerykański przywódca ruchu o prawa człowieka, teolog, kaznodzieja, ksiądz Kościoła baptystów.
w najszerszym znaczeniu jedna z podstawowych kategorii tworzących makrostrukturę społ., obejmująca ludzi usytuowanych na „środkowych” szczeblach hierarchii uwarstwienia, tj. pomiędzy klasą „wyższą” a „niższą”.
med. przemieszczenie kręgu wraz z całym odcinkiem kręgów wyżej położonych ku przodowi względem kręgu niżej położonego;
seria 5 amerykańskich bezzałogowych satelitów teledetekcyjnych, wprowadzonych 1972–84 na niemal biegunowe orbity kołowe wokół Ziemi;
Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, książę, ur. 16 XII 1779, Pohost k. Pińska, zm. 28 V 1846, Petersburg,
polityk, działacz gospodarczy.

Słownik języka polskiego PWN

długofalowy
1. «składający się z długich fal lub mający z nimi związek»
2. «trwający długo lub zaplanowany na dłuższy czas»

• długofalowo • długofalowość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia