czyścić

Encyklopedia PWN

leśn. zabiegi pielęgnacyjne wykonywane zwykle w drzewostanach 0–20-letnich;
maszyna roln. do czyszczenia i sortowania nasion (ziarna);
detergenty
[łac. detergens ‘czyszczący’],
substancje powierzchniowo czynne, a także — detergenty złożone — ich mieszaniny z wypełniaczami, wybielaczami chemicznymi, środkami wspomagającymi i in. dodatkami;
roln. maszyna do czyszczenia nasion;
agrotechnika
[gr. agrós ‘rola’, technikós ‘kunsztowny’],
całokształt zabiegów stosowanych w technologii uprawy określonych gat. lub odmian roślin uprawnych (gł.: okopowych, pastewnych, przem., warzywniczych, sadowniczych i zbóż);
związki organiczne, sole kwasów alkilosulfonowych;
zwyczajowa nazwa uwodnionego tetraboranu sodu, opisywanego wzorem Na2B4O7·10H2O lub Na2[B4O5(OH)4] 8H2O),
leśn. planowe, gospodarcze działania w lesie,
darmocha, daremszczyzna,
dodatkowa robocizna nie wliczana do zasadniczego wymiaru pańszczyzny;
dekontaminacja
[łac.],
dezaktywacja, odkażanie,
usuwanie skażeń promieniotwórczych z powierzchni ciał, z powietrza, wody, zwykle do dopuszczalnego poziomu lub poniżej tego poziomu.
dział leśnictwa zajmujący się zagadnieniami powstawania i rozwoju drzewostanów, zależnościami między nimi a środowiskiem przyr. oraz wpływem zabiegów gosp. na rozwój i ukształtowanie się drzewostanów;
kakaowe masło, tłuszcz kakaowy, olej kakaowy, Oleum theobromatis,
tłuszcz kakaowy w postaci białych bloków, stanowiący surowiec do wyrobu czekolady;
katarzy
[gr. katharoí ‘czyści’],
katarowie,
ogólna nazwa sekt heretyckich działających w południowej Francji i północnych Włoszech w XI–XIII w., powstałych pod wpływem manicheizmu i wierzeń bałkańskich bogomilów;
kawitacja
[łac. cavitas ‘jama’],
powstawanie w cieczy pęcherzy próżniowych wypełniających się parą;
wieloczynnościowa maszyna roln. do zbioru buraków cukrowych;
ogólna nazwa wieloczynnościowych maszyn przeznaczonych do zbioru płodów rolnych;
wieloczynnościowa maszyna roln.;
kuskuta
[łac.],
roln. rodzaj czyszczalni nasion;
lokomotywownia, dawniej z fr. depo,
zespół zabudowań i urządzeń do obsługi i drobnych napraw pojazdów trakcyjnych;

Słownik języka polskiego PWN

czyścić
1. «sprawiać, że coś staje się czyste»
2. «powodować rozwolnienie»
3. «kastrować zwierzęta»
czyścić się
1. «czyścić samego siebie»
2. «być czyszczonym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia