czasową

Encyklopedia PWN

Carpentier
[karpentiẹr]
Alejo Wymowa, ur. 26 XII 1904, Hawana, zm. 24 IV 1980, Paryż,
kubański pisarz, dziennikarz i muzykolog.
ośrodek pracy twórczej rzeźbiarzy, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków rozwoju rzeźby pol. oraz jej upowszechnianie w kraju i za granicą;
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
fiz., techn. zależność między wielkościami fiz. charakteryzująca wybrane właściwości badanego układu, urządzenia, elementu;
socjol. normy wyznaczające organizację czasu w ramach interakcji, grupy, zbiorowości.
fiz. zbiór wszystkich zdarzeń;
fiz. w geometrii czasoprzestrzeni, np. w geometrii Minkowskiego, wymiar określony współrzędną czasową, uzupełniający 3 wymiary lokalizujące zdarzenie w przestrzeni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia