cyfrowy

Encyklopedia PWN

angiografia
[gr. angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych w poszczególnych częściach ciała lub narządach.
DCC, ang. Digital Compact Cassette,
system cyfrowego zapisu dźwięku stosowany w kasetowych magnetofonach cyfrowych powszechnego użytku;
elektronika
[gr.],
dziedzina nauki i techniki, zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem elektronów swobodnych w próżni, gazach i ciałach stałych (głównie półprzewodnikach);
kodek
[ang. codec, coder-decoder],
urządzenie elektroniczne (specjalizowany układ scalony) zawierające koder i dekoder,
komparator
[łac. comparo ‘porównuję’],
metrol. układ elektroniczny porównujący sygnał badany z sygnałem wzorcowym (odniesienia) w celu stwierdzenia zgodności lub niezgodności ich parametrów (np. fazy, amplitudy);
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia