ciśnienie

Encyklopedia PWN

skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływania ośrodka materialnego lub promieniowania na powierzchnię innego ciała, np. oddziaływania gazu lub cieczy na ściankę naczynia, lub na powierzchnię ograniczającą jakąkolwiek część ośrodka, oddziaływania budynku na podłoże, światła na oświetlony ekran;
fizjol. ciśnienie występujące w sercu i naczyniach krwionośnych;
ciśnienie wywierane na ciała przez padającą falę elektromagnetyczną, np. światło.
ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi oraz na wszystkie zanurzone w nim przedmioty;
ciśnienie wywierane przez czoło fali akustycznej, występujące w ośrodku, w którym się ta fala rozprzestrzenia, a także na powierzchni rozgraniczającej dwa ośrodki o różnych właściwościach akustycznych;
ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne,
ciśnienie, jakie wywierałby na ścianki naczynia składnik mieszaniny gazów doskonałych, gdyby sam zajmował całą objętość tego naczynia.
ciśnienie dynamiczne, ciśnienie kinetyczne,
ciśnienie związane z przepływem płynu;
ciśnienie wywierane przez słup jednorodnej nieściśliwej cieczy podlegającego działaniu siły ciężkości;
ciśnienie mierzone względem próżni.
zmienna w czasie różnica pomiędzy chwilowym ciśnieniem w określonym punkcie ośrodka a jego wartością średnią (w warunkach równowagi), występująca wtedy, gdy rozchodzi się w nim fala sprężysta (akustyczna);
ciśnienie powstające wewnątrz naczynia włosowatego na skutek zatrzymywania w nim dużych cząsteczek białek.
ciśnienie na granicy rozpuszczalnik–roztwór lub na granicy 2 roztworów o różnych stężeniach, oddzielonych przegrodą półprzepuszczalną;
ciśnienie mierzone względem ciśnienia otoczenia, któremu przypisano wartość 0.
górn. naprężenia powstałe w górotworze wskutek eksploatacji kopaliny;
ciśnienia występujące w nieruchomym płynie;
ciśnienia wyższe od 108 Pa.
technika wytwarzania, badania i wykorzystywania wysokiego ciśnienia, tj. ciśnienia, dla którego przyjęto dolną granicę równą 108 Pa. Zakresy wysokiego ciśnienia występującego w otaczającym nas świecie oraz otrzymywanego w laboratorium podaje diagram.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ciśnienie
1. «wielkość fizyczna równa stosunkowi siły działającej prostopadle na daną powierzchnię do wielkości tej powierzchni»
2. «parcie krwi na ściany naczyń krwionośnych»
3. «presja wywierana na kogoś lub na coś»

• ciśnieniowy
ciśnienie atmosferyczne «nacisk, jaki wywiera powietrze na wszystkie znajdujące się w nim przedmioty oraz na powierzchnię Ziemi»
ciśnienie hydrostatyczne «ciśnienie wywierane przez słup cieczy, zależne od jej gęstości i wysokości słupa»
rozkurczowe ciśnienie krwi «ciśnienie krwi odpowiadające fazie rozkurczu komór serca»
skurczowe ciśnienie krwi «ciśnienie krwi odpowiadające fazie skurczu komór serca»
klin wysokiego ciśnienia «strefa wysokiego ciśnienia atmosferycznego znajdująca się między dwoma układami niskiego ciśnienia»
komora niskich ciśnień «szczelne pomieszczenie z urządzeniami pozwalającymi na wytwarzanie w nim podciśnienia»
reduktor ciśnienia «urządzenie do obniżania ciśnienia gazu wypływającego z butli lub przewodów gazowych, zapewniające wymagane ciśnienie gazu w części odbiorczej»
wał wysokiego ciśnienia «obszar wysokiego ciśnienia rozdzielający dwa niże»
wieża ciśnień «wysoka budowla wyposażona w zbiornik z wodą, zapewniająca właściwe ciśnienie wody doprowadzanej ze zbiornika do sieci wodociągowej»
zatoka niskiego ciśnienia, zatoka niżowa «obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego wciśnięty w obszar podwyższonego ciśnienia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia