ciągłe

Encyklopedia PWN

rejestrator danych, rekorder awaryjny, czarna skrzynka,
lotn. urządzenie do ciągłej rejestracji parametrów: nawigacyjnych, stanu zespołów napędowych, instalacji energ., położenia powierzchni sterowych itp. oraz rozmów załogi statku powietrznego;
rewolucja przemysłowa, przewrót przemysłowy,
potoczne określenie całości zmian technicznych, ekonomicznych i społecznych będących konsekwencją transformacji gospodarki opartej na wykorzystaniu biologicznych, odnawialnych, źródeł energii (mięśnie, woda, wiatr, drewno) do gospodarki opartej na mineralnych źródłach energii (XVIII–XIX w. — węgiel, XX w. — ropa naftowa);
wydawnictwo ciągłe, podsumowujące roczny dorobek literatury pięknej — pol. i przekładowej, krytyki lit. oraz życia kult. i lit.;
mat. przekształcenie ciągłe p przestrzeni topologicznej E, zw. przestrzenią włóknistą, na przestrzeń topologiczną B, zw. przestrzenią bazową, wraz z ustaloną przestrzenią topologiczną W, zw. włóknem, takie że istnieją: pokrycie otwarte {Ut}t ∈ T przestrzeni B oraz rodzina homeomorfizmów ht: Ut × Wp–1(Ut) spełniających warunek p ∘ ht (u, w) = u.
fiz. podstawowe równanie nierelatywistycznej mechaniki kwantowej;
przyrząd opt. składający się z dużej liczby równoległych, równoodległych rys jednakowego kształtu — naniesionych na płaskie lub wklęsłe podłoże — na których zachodzi dyfrakcja fali padającej (dyfrakcja fal).
procesy zachodzące między powierzchniami trącymi ciał stałych, spowodowane wprowadzeniem środków smarnych; także czynność wprowadzania środków smarnych między trące powierzchnie.
w spawalnictwie materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny lub napoiny;
mat. termin występujący w różnorodnych znaczeniach w wielu dziedzinach matematyki, m.in. w równaniach różniczkowych, układach dynamicznych, procesach stochastycznych, teorii gier.
dział hutnictwa zajmujący się technologią wytapiania stali z surówki i złomu stalowego (oraz innych materiałów);
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
geogr. nachylona powierzchnia stanowiąca element form rzeźby powierzchni Ziemi, na którym pod wpływem siły ciężkości i czynników atmosferycznych rozwijają się procesy rzeźbotwórcze zw. procesami stokowymi.
substancja składająca się z 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, z których co najmniej 1, ale występujący w przeważającej ilości, jest metalem;
sygnał mający postać ciągłego w czasie przebiegu wielkości fiz. (wielkość reprezentująca wiadomość może przyjmować dowolne wartości z ciągłego ich zbioru);
bot. ciągły system protoplastów połączonych plazmodesmami w organie roślinnym;
synechizm
[gr.],
filoz. zasada głosząca, że wszystko, co istnieje, jest ciągłe;
ekon. metoda ustalania kursów papierów wartościowych;
miner. grupa minerałów będących roztworami stałymi o różnym stosunku ilościowym składników, lecz o tej samej postaci krystalograficznej;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

widmo ciągłe «widmo światła mające postać pasma barw przechodzących płynnie od czerwieni do fioletu»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
ciągły
1. «trwający bez przerwy»
2. «powtarzający się stale»
3. «ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni»

• ciągłość
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia