ciągłe

Encyklopedia PWN

instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
gleba
[łac.],
naturalny twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmiennych w czasie i przestrzeni czynników glebotwórczych;
ekon. system gospodarczy;
miasto powiatowe w województwie wielkopolskim, na pograniczu wysoczyzn Leszczyńskiej i Kaliskiej, nad Kanią (lewy dopływ Obry), w otoczeniu wzniesień morenowych.
fiz. trzy prawa addytywnego mieszania barw odbieranych wizualnie, za pomocą oka;
mat. twierdzenie pozwalające zamieniać całki krzywoliniowe na całki podwójne i odwrotnie;
dźwięk niepożądany, którego działanie może być uciążliwe lub szkodliwe dla człowieka;
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
północno-zachodnia część Pobrzeża Gdańskiego;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
IGS, ang. International GPS Service, Międzynarodowa Służba GPS,
organizacja międzynar., zał. 1994 przez Międzynar. Asocjację Geodezji;
mat. termin oznaczający lokalizację w punkcie różnorodnych obiektów mat. oraz ich własności (k. funkcji różnego typu, k. zbiorów analitycznych itp.);
Kozacy
[ukr. < tur.],
grupa ludności, która tworzyła swoisty wolny stan w XV–XVII w. w Rzeczypospolitej i w XVI–XVIII w. w państwie moskiewskim (potem Rosji).
rodzaj tkanki łącznej o właściwościach swoistych; płyn ustrojowy krążący w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych.
krucjaty
[łac. crux ‘krzyż’],
wyprawy krzyżowe,
zbrojne wyprawy podejmowane w XI–XIII w. dla odzyskania Grobu Chrystusa w Jerozolimie z rąk muzułmanów lub dla jego obrony, organizowane (przynajmniej formalnie) przez papiestwo jako przedsięwzięcia całego zachodniego chrześcijaństwa.
ekon. cena papieru wartościowego;
Kuznets
[kụznəc]
Simon Smith Wymowa, ur. 30 IV 1901, Charków (Ukraina), zm. 8 VII 1985, Cambridge (stan Massachusetts),
ekonomista amerykański, pochodzenia rosyjskiego.
fiz. w teoriach kwantowych liczby charakteryzujące stan stacjonarny układu, np. atomu, jądra atomowego lub cząstki elementarnej;
biol. pierwszy całościowy, naukowy system ewolucyjny stworzony przez francuskiego biologa J.B. de Monet de Lamarcka (Filozofia zoologii 1809, wydanie polskie 1960).

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

widmo ciągłe «widmo światła mające postać pasma barw przechodzących płynnie od czerwieni do fioletu»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
ciągły
1. «trwający bez przerwy»
2. «powtarzający się stale»
3. «ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni»

• ciągłość
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia