ciągłe

Encyklopedia PWN

włókna syntetyczne otrzymywane z polietylenu niskociśnieniowego (mają lepsze właściwości) lub polietylenu wysokociśnieniowego;
włókna syntetyczne otrzymywane z polipropylenu o budowie stereoregularnej (polimeryzacja propenu pod wpływem katalizatorów Zieglera i Natty);
włókno charakteryzujące się małą sztywnością na zginanie i dużą smukłością, przydatne do zastosowań tekstylnych,
włókna chem. nieorg. otrzymywane ze stopionego szkła;
wrzeciono podziałowe, wrzeciono kariokinetyczne,
genet. struktura plazmatyczna powstająca podczas podziału komórki (mitoza, mejoza), zbudowana z mikrotubul, układająca się w dwubiegunowe wrzeciono, umożliwiająca precyzyjny podział materiału genetycznego pomiędzy komórki potomne;
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
mat. przekształcenie f przestrzeni topologicznej X w przestrzeń topologiczną Y, takie że funkcja określona w ten sam sposób co f, ale traktowana jako przekształcenie X na f(X) ⊂ Y, jest homeomorfizmem, czyli funkcją ciągłą, wzajemnie jednoznaczną i mającą funkcję odwrotną ciągłą;
ekol. granice występowania określonych jednostek taksonomicznych (gł. gat. lub taksonów wyższych): roślin, grzybów, zwierząt i bakterii, oraz jednostek ekol., gł. zgrupowań, biocenoz i biomów;
Zjednoczone Prowincje Ameryki Środkowej, hiszp. Provincias Unidas del Centro de América, Federacja Ameryki Centralnej,
państwo proklamowane 1 VII 1823;
obniżenie się żyzności gleby, objawiające się ciągłym zmniejszaniem plonów, pomimo właściwego nawożenia i racjonalnej uprawy;
żeliwiak, kopulak,
najstarszy, powszechnie stosowany piec odlewniczy, w którym wytapia się ponad 90% żeliwa;
Żorawski Kazimierz Paulin, ur. 22 VI 1866, Szczurzyn k. Ciechanowa, zm. 23 I 1953, Warszawa,
matematyk;
adamaszek
[arab.],
biała lub jednobarwna tkanina z wzorem żakardowym; początkowo wytwarzana z lnu, jedwabiu naturalnego, obecnie również z wszystkich rodzajów ciągłych włókien chemicznych;
aggiornamento
[adżdżornamẹnto; wł. giorno ‘dzisiaj’],
termin oznaczający dostosowanie się do aktualnych potrzeb;
urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
akulturacja
[gr.-łac.],
jedno z podstawowych pojęć zmiany kulturowej, zastosowane przez J.W. Powella w latach 80. XIX w. na oznaczenie procesu zapożyczeń kulturowych; upowszechnione w latach 20. i 30. XX w. w amer. antropologii kulturowej (M.J. Herskovits, R. Redfield, R. Linton, A.L. Kroeber), akulturacja oznacza proces jakościowych i wieloaspektowych zmian kulturowych wywołanych kontaktem odmiennych systemów kulturowych w sytuacji ich ciągłej i bezpośredniej konfrontacji, prowadzący do stopniowych przekształceń w jednym lub we wszystkich wchodzących w interakcję systemach.
elektroniczne środki ochrony osób i mienia przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.
alchemia
[arab. al-kimyā ‘kamień filozoficzny’, ‘alchemia’],
rozwinięta głównie w średniowieczu, oparta na gnozie, filozofia przyrody tłumacząca mistycznymi rozumowaniami obserwowane w przyrodzie przemiany, które wszystkie miały prowadzić do uszlachetnienia materii nieożywionej i ożywionej.
przestrzeń Banacha będąca jednocześnie pierścieniem o ciągłym mnożeniu;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

widmo ciągłe «widmo światła mające postać pasma barw przechodzących płynnie od czerwieni do fioletu»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
ciągły
1. «trwający bez przerwy»
2. «powtarzający się stale»
3. «ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni»

• ciągłość
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia