ciągłe

Encyklopedia PWN

odlewanie, w którym ciekły metal jest wlewany w sposób ciągły do chłodzonej, trwałej formy odlewniczej, gdzie krzepnie, przybierając wymagane kształty (prętów, profili, rur, wlewków), i w tej postaci jest, także w sposób ciągły (lub skokowy), usuwany z przeciwnej strony formy.
włókna przędne teoretycznie o nieograniczonej długości;
samoistna publikacja wydawnicza, periodyczna, o nieprzewidzianym z góry zakończeniu (gazeta, czasopismo);
funkcja f(x), która w punkcie a, należącym do jej dziedziny, ma wartość f(a) oraz granicę i zachodzi przy tym f(a) = ;
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego, ang. International Standard Serial Number Wymowa(ISSN Wymowa),
symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu;
ekon. praca przedsiębiorstw prowadzona bez przerwy we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając świąt;
mat. zmienna losowa, dla której istnieje nieujemna funkcja f (zwana gęstością prawdopodobieństwa), taka że dystrybuanta tej zmiennej wyraża się wzorem: F(x) = .
sygnał
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. czynnik będący nośnikiem wiadomości, umożliwiający jej przesyłanie na odległość lub rejestrację;
ułamek łańcuchowy, ułamek ciągły,
mat. sposób wyrażenia liczby rzeczywistej w postaci ułamka specjalnej postaci lub granicy takich ułamków.
pałeczka, drut lub taśma stosowane przy spawaniu i napawaniu;
mat. dział topologii wyrosły z teorii homotopii, dostosowujący rozpatrywane pojęcia do przestrzeni topologicznych o bardziej złożonej budowie, zwłaszcza lokalnej;
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
ciekłe lub stałe cząstki, które powstają w procesach zachodzących w atmosferze ziemskiej i opadają w kierunku ziemi pod wpływem siły ciężkości;
fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
właściwości jednostek wchodzących w skład zbiorowości statystycznej (populacja), ustalane w celu przeprowadzenia badania statystycznego tej zbiorowości;
filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
teoria opisująca ciągłe (II rodzaju) przejścia fazowe (przemiana fazowa);
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
technika wykonywania odlewów;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

widmo ciągłe «widmo światła mające postać pasma barw przechodzących płynnie od czerwieni do fioletu»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
ciągły
1. «trwający bez przerwy»
2. «powtarzający się stale»
3. «ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni»

• ciągłość
funkcja ciągła mat. «funkcja, której wykresem jest linia ciągła»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia