chrześcijańska demokracja

Encyklopedia PWN

ruch ideowy i społeczno-polityczny wywodzący swój program z zasad etycznych chrześcijaństwa i społecznej nauki Kościoła.
partia polityczna, założona IX 1997 przez grupę działaczy związanych z L. Wałęsą;
partia polit., powstała 1994 z połączenia Chrześc.-Demokr. Stronnictwa Pracy z krak. Chrześc. Demokracją;
Demokracja Chrześcijańska, Democrazia Cristiana (DC),
jedna z gł. partii polit. Włoch 1943–94;
Białoruska Chrześcijańska Demokracja (BChD), białorus. Biełarụskaja chryscijạnskaja demakrạtyja,
partia polit. o zasadach programowych opartych o tezy encykliki papieskiej Rerum Novarum, zał. V 1917 w Piotrogrodzie przez księży katol., wychowanków Akad. Duchownej w Petersburgu;
Narodowa Demokracja (ND), obóz narodowodemokratyczny, endecja, obóz narodowy,
potoczne określenia działającego od końca XIX w. trójzaborowego obozu ideowo-politycznego, którego rdzeniem do lat 20. XX w. była Liga Narodowa, tajna, elitarna organizacja utworzona IV 1893 z inicjatywy R. Dmowskiego.
konserwatywno-ziemiańska partia polit., utworzona 1928 w wyniku prorządowego rozłamu w Stronnictwie Chrześcijańsko-Narodowym;
pol. partia chrześc.-demokr. na Górnym Śląsku;
Związek Chrześcijańskich Demokratów i Demokratów Centrum, wł. Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC),
włoska partia polityczna,
robotnicza organizacja kult.-oświat. i zawodowa;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
subsydiarność
[łac. subsydium ‘pomoc’, ‘wsparcie’],
idea subsydiarności głosi, że każda władza, a w szczególności władza polityczna powinna mieć znaczenie pomocnicze (wspierające) i pobudzające w stosunku do wysiłków podejmowanych przez autonomiczne i samodzielne jednostki, które ją ustanowiły (aspekt pozytywny subsydiarności). Gdziekolwiek jest to możliwe i konieczne, państwo nie powinno odbierać ludziom władzy (rodzicielskiej, służbowej, politycznej na wszystkich szczeblach), którą są oni w stanie sprawować z własnej woli i za pomocą własnych środków, i za której pośrednictwem mogą z pożytkiem realizować się zarówno dla interesu ogółu, jak i własnego (aspekt negatywny subsydiarności). Naczelnym motywem każdej społecznej interwencji winno być niesienie pomocy członkom społeczeństwa, a nie zastępowanie bądź niszczenie ich własnej aktywności.
Bryła Stefan Władysław, ur. 17 VIII 1886, Kraków, zm. 3 XII 1943, Warszawa,
inżynier budowlany, pionier spawania w budownictwie.
De Gasperi Alcide, ur. 3 IV 1881, Pieve di Tesino k. Trydentu, zm. 19 VIII 1954, Sella di Valsugana,
włoski mąż stanu;

Słownik języka polskiego PWN

chrześcijańska demokracja «ruch społeczno-polityczny nawiązujący do zasad etycznych chrześcijaństwa i nauki Kościoła katolickiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia