chromatografię jonowymienną

Encyklopedia PWN

chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
aktynowce
[gr.],
ogólna nazwa promieniotwórczych pierwiastków chemicznych zajmujących w układzie okresowym pierwiastków kolejne miejsca za aktynem w 7. okresie, i tworzących rodzinę analogiczną do lantanowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia