chorobą

Encyklopedia PWN

dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika (lub wielu czynników) chorobotwórczych prowadząca do zaburzeń naturalnego współdziałania tkanek i narządów, a w następstwie do zaburzeń czynnościowych i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i całego ustroju człowieka;
każde dłużej trwające naruszenie równowagi fizjol. rośliny przez czynnik chorobotwórczy (infekcyjny lub nieinfekcyjny), przejawiające się zmianami morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi;
choroba z Lyme
[ch. z laım],
borelioza z Lyme, krętkowica kleszczowa,
choroba wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi;
choroby zakaźne, szerzące się gł. przez kontakty seksualne;
genet. choroby genetyczne powstałe wskutek mutacji dynamicznej polegającej na zaburzeniu funkcji genu wskutek zwielokrotnienia trójek nukleotydowych, zwykle CCG lub CAG w obrębie części kodującej lub regulatorowej genu.
choroby występujące w okresie noworodkowym, niemowlęcym, w wieku przedszkolnym i szkolnym, aż do pełnej dojrzałości;
reumatyczne choroby, dawniej zw. gośćcem lub reumatyzmem,
grupa różnych chorób obejmujących wszystkie nieurazowe schorzenia narządów ruchu, którym towarzyszą bóle, a często także ograniczony zakres możliwości ruchowych;
zakaźne choroby, choroby infekcyjne,
choroby ludzi, zwierząt i roślin wywoływane przez bakterie, wirusy, grzyby i biologicznie czynne substancje przez nie wytwarzane;
odzwierzęce choroby, antropozoonozy, zoonozy,
liczna grupa chorób zakaźnych i pasożytniczych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na człowieka;
tradycyjna nazwa niektórych chorób zakaźnych przenoszonych drogą kontaktów seksualnych;
dział medycyny klinicznej zajmujący się etiologią, patogenezą, objawami, diagnostyką, profilaktyką, leczeniem (z wyjątkiem chirurgicznego i radiologicznego), rokowaniem chorób narządów wewn., także ogólna nazwa chorób narządów wewn.;
choroby spowodowane czynnikami ryzyka zdrowotnego związanego z pracą, tzn. jej organizacją, metodami czy też warunkami jej materialnego lub psychospoł. środowiska;
bardzo liczna grupa chorób ludzi, zwierząt i roślin będąca następstwem zakażenia wirusowego;
genetyczne choroby, choroby dziedziczne,
choroby, których wyłączną lub główną przyczyną są mutacje genów lub aberracje chromosomowe;
choroba wywołana niezgodnością antygenową grup krwi pomiędzy matką i płodem.
czynnościowe i org. schorzenia układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego); działem medycyny zajmującym się ch.n. oraz nauką o tych chorobach jest neurologia;
autoagresyjne choroby, choroby autoimmunologiczne,
med. choroby wynikające z uszkodzenia tkanek organizmu spowodowanego destrukcyjną odpowiedzią układu odpornościowego skierowaną przeciw własnym antygenom tych tkanek;
schorzenia narządu rodnego kobiety lub poszczególnych jego części;
pasożytnicze choroby, choroby inwazyjne, parazytozy,
liczna grupa chorób wywoływanych przez żywe organizmy żyjące i rozwijające się kosztem gospodarza;

Słownik języka polskiego PWN

choroba
1. «nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu lub jego części»
2. «negatywne zjawisko lub czyjaś ujemna cecha»
3. euf.; zob. cholera w zn. 2

• chorobowy • chorobowo • choróbsko
choroba Alzheimera [wym. – alc-hajmera] «choroba przejawiająca się postępującym otępieniem, a potem utratą pamięci, zdolności rozumowania i orientacji»
choroba Basedowa «choroba spowodowana nadczynnością tarczycy, objawiająca się m.in. wytrzeszczem oczu i wolem»
choroba bornaska «zakaźna, wirusowa choroba koni, rzadziej owiec»
choroba Bürgera «zapalenie naczyń krwionośnych powodujące niedrożność tętnic i żył»
choroba Creutzfeldta-Jakoba [wym. – krojcfelda-jakoba] «choroba ośrodkowego układu nerwowego, którą można się zarazić po zjedzeniu mięsa krów chorych na BSE»
choroba dekompresyjna, kesonowa «choroba występująca u pilotów i nurków w wyniku dużej zmiany ciśnienia atmosferycznego»
choroba Heinego-Medina «wirusowa choroba zakaźna występująca u dzieci, objawiająca się porażeniem mięśni»
choroba hemolityczna «choroba płodu i noworodka, której najczęstszą przyczyną jest konflikt serologiczny»
choroba lokomocyjna, morska, powietrzna «choroba objawiająca się zawrotami głowy, mdłościami i wymiotami, występująca podczas podróży samochodem, okrętem lub samolotem»
choroba odzwierzęca «choroba zakaźna lub pasożytnicza przenosząca się ze zwierząt na ludzi»
choroba Parkinsona «choroba układu nerwowego, objawiająca się drżeniem kończyn i zaburzeniami mowy»
choroba popromienna «schorzenia powstałe wskutek działania promieniowania jonizującego na organizm»
choroba sieroca «choroba występująca u dzieci osieroconych, prowadząca do zmian w psychice»
choroba weneryczna «choroba zakaźna przenoszona przez kontakt płciowy z osobą chorą»
choroba wieńcowa «niedokrwienie i niedotlenienie mięśnia sercowego wskutek zwężenia naczyń wieńcowych»
choroba wrzodowa «choroba objawiająca się powstawaniem wrzodów w przewodzie pokarmowym»
choroba wysokościowa, górska «objawy niedotlenienia występujące na wysokości ponad 3–4 tys. m»
choroby autoagresyjne, autoimmunizacyjne, autoimmunologiczne, immunologiczne «choroby wywołane reakcją organizmu na zetknięcie się antygenów z przeciwciałami»
choroby cywilizacyjne «choroby spowodowane ujemnymi skutkami uprzemysłowienia, np. alergie»
choroby jatrogenne «choroby będące następstwem leczenia»
choroby kobiece «schorzenia narządu rodnego kobiety»
choroby pasożytnicze, inwazyjne «choroby wywołane przez pasożyty»
choroby psychiczne «zaburzenia w psychice zakłócające stosunki z innymi ludźmi, niosące ze sobą jakieś ograniczenia lub stwarzające zagrożenie»
choroby reumatyczne «choroby objawiające się bólami i zmianami zapalnymi w obrębie narządów ruchu»
choroby społeczne «choroby przewlekłe, występujące masowo, związane z określonymi warunkami życia społeczeństwa»
choroby tropikalne «choroby występujące w krajach o klimacie tropikalnym»
choroby wieku «schorzenia właściwe ludziom w określonym wieku»
choroby zawodowe «choroby wywoływane długotrwałym oddziaływaniem na organizm szkodliwych warunków pracy»
karta choroby, karta chorobowa «dokument zawierający dane dotyczące przebiegu choroby i leczenia pacjenta w szpitalu»
obraz kliniczny choroby «ogół objawów choroby wskazujący na jej rodzaj i zaawansowanie»
ostra choroba «choroba o gwałtownym przebiegu»
poronna postać choroby «postać choroby, w której przebiega ona z objawami słabszymi niż przeciętne»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia