chirurgiczne

Encyklopedia PWN

med. chirurgiczne nacięcie moczowodu;
urologia
[gr. oúron ‘mocz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
gałąź chirurgii, nauka o przyczynach, patogenezie, rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń chirurgicznych układu moczowo-płciowego u mężczyzn i moczowego, a także częściowo płciowego (uroginekologia) u kobiet.
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliestrów.
med. niezłośliwy nowotwór tkanki łącznej;
wytwórcze operacje, operacje plastyczne, operacje rekonstrukcyjne,
med. zabiegi chirurgiczne wykonywane w celu odtworzenia lub korekcji kształtu, przywrócenia czynności lub ciągłości części ciała w przypadkach wrodzonych lub nabytych zniekształceń, blizn szpecących i wad rozwojowych;
wet. uszkodzenie tworzywa kopyta przez niewłaściwie wbity podkowiak (gwóźdź do mocowania podków);
ropne (u zwierząt ropno-martwicowe) zapalenie wału okołopaznkociowego (u zwierząt części przykoronowej racicy);
zgorzel, gangrena,
med. martwica tkanek powstająca w przebiegu zakażenia drobnoustrojami beztlenowymi;
med. zniesienie czucia bólu w organizmie ludzkim lub zwierzęcym, samoistne (utrata czucia bólu wskutek urazu lub schorzeń układu nerwowego) lub sztuczne (zamierzone postępowanie lekarskie);
anat. silnie umięśniona część przewodu pokarmowego (pokarmowy układ) zwierząt między przełykiem a jelitem, gdzie zachodzi rozdrobnienie pokarmu i wstępny proces trawienia w środowisku kwaśnym.
Adamowicz Adam Ferdynand, ur. 6 XII 1802, Wilno, zm. 30 IV 1881, tamże,
lekarz medycyny i weterynarii;
Aleksandrowicz, Alexandrowicz, Jerzy, ur. 3 I 1819, Kumieciszki (Suwalszczyzna), zm. 13 I 1894, Warszawa,
botanik;
Alembert
[alãbẹ:r]
Jean Le Rond d’ Wymowa, ur. 16 XI 1717, Paryż, zm. 29 X 1783, tamże,
francuski filozof, matematyk i fizyk.
aloplastyka
[gr.],
zabieg chirurgiczny — wszczepienie wkładek z metalu lub tworzywa sztucznego na miejsce uszkodzonych tkanek.
amputacja
[łac. amputatio ‘odcięcie’],
med. operacyjne, częściowe lub całkowite odjęcie jakiegoś narządu;
med. zabieg chirurgiczny (rodzaj amputacji).
anabioza
[gr. anabíōsis ‘ożywianie’],
życie utajone,
biol. odwracalny, przejściowy stan pozornej śmierci, występujący u organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
autoklaw
[gr. autós ‘sam’, łac. clavis ‘klucz’],
hermetycznie zamykany zbiornik, używany do przeprowadzania reakcji chemicznych w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem;

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

kleszczyki chirurgiczne «narzędzia używane podczas operacji do chwytania tkanek i zaciskania przeciętych naczyń»
chirurgia
1. «dział medycyny, w którym podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny»
2. «oddział chirurgiczny w szpitalu»

• chirurgiczny • chirurgicznie • chirurg
łyżeczka chirurgiczna «instrument medyczny służący do usuwania narośli z powierzchni ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia