chemiczna

Encyklopedia PWN

dział termodynamiki chemicznej zajmujący się właściwościami układów, które osiągnęły stan równowagi chemicznej;
przemiana jednych substancji zw. substratami w inne substancje zw. produktami reakcji chemicznych, → reakcja chemiczna.
pierwiastek chemiczny w stanie niezwiązanym — substancja prosta, lub związek chemiczny — substancja złożona.
dział chemii fiz. omawiający relacje energ. w układach i procesach interesujących chemików, takich jak przemiany fazowe, mieszanie składników i reakcje chem.;
adsorpcja chemiczna, chemisorpcja,
adsorpcja zachodząca w wyniku tworzenia się wiązań chemicznych między adsorbatem a adsorbentem.
dział chemii fiz. zajmujący się opisem zmian stężeń reagentów w czasie, spowodowanych przebiegiem reakcji chemicznych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia