charakterów

Encyklopedia PWN

socjol. ustalony w zbiorowości sposób zachowania się;
zwyczaj, prawo zwyczajowe,
prawo jedna z form powstania norm prawnych;
żarówka, lampa żarowa,
źródło światła, elektr., temperaturowe (inkadescentne), które emisję promieniowania zawdzięcza rozgrzaniu żarnika do wysokiej temperatury (2500–3200 K), wskutek przepływu przez żarnik prądu elektrycznego.
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
Żeleński Tadeusz, pseud. Boy, ur. 21 XII 1874, Warszawa, zm. 3 VII 1941, Lwów,
syn Władysława, tłumacz, krytyk teatralny i literacki, publicysta, satyryk;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
biol. całkowity obszar, w którym osobnik przebywał w swym dotychczasowym życiu;
kultura muzyczna Żydów.
teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Żygliński Franciszek, ur. 15 X 1815, Kraków, zm. 31 I 1849, tamże,
malarz, poeta;
bot. silnie wydłużone przestwory międzykomórkowe wypełnione żywicą (głównie u roślin iglastych) lub wydzieliną o charakterze zawiesiny olejków i żywic, występujące u niektórych roślin dwuliściennych, np. z rodzin nanerczowatych (Anacardiaceae) i selerowatych (baldaszkowatych).

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion
adwent
[łac. adventus ‘przyjście’]:

Słownik języka polskiego PWN

komedia charakterów «komedia, w której środki komicznego wyjaskrawienia służą budowaniu wyrazistych sylwetek bohaterów»
charakter
1. «zespół cech psychicznych względnie stałych, właściwych danemu człowiekowi»
2. «o człowieku ze względu na jego cechy psychiczne»
3. «zespół cech właściwych danemu przedmiotowi lub zjawisku, odróżniających je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju»
4. «postać literacka wyposażona w bardzo zindywidualizowany zespół cech psychicznych i zewnętrznych»

• charakterowy
charakter pisma «wygląd pisma właściwy piszącemu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia