certyfikaty

Encyklopedia PWN

pokwitowania wydawane przez skarb USA za złoto dostarczane mu przez banki federalne (System Rezerwy Federalnej);
certyfikat
[średniow. łacina certificatus ‘poświadczony’],
dokument (zastrzeżony znak), wydany (nadany) zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że został zapewniony odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą albo innymi dokumentami normatywnymi;
certyfikat
[łac.],
inform. elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (czyli klucz publiczny) są przyporządkowane do osoby składającej taki podpis i które umożliwiają jej identyfikację;
dokument stwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji urządzeń techn. statku wodnego.
pokwitowanie wydawane przez banki za złożone w nich depozyty.
ekon. zbywalny papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte i mieszane;
świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego.
dokument rejestracyjny stwierdzający przynależność państw. i własność statku wodnego;
dokument zastępujący polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do części towarów w transporcie objętym wraz z innymi transportami wspólną polisą generalną.
ekon. instytucja finansowa, mająca osobowość prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
dokumenty, które zgodnie z prawem mor. powinny znajdować się na każdym statku morskim;
ciąg znaków identyfikujących klienta (nadawcę), zaszyfrowany za pomocą klucza cyfrowego;
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
materiały stosowane zarówno do wykonania budowli, jak też do jej naprawy, remontu, modernizacji, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
przedsiębiorstwo będące 1-osobową spółką Skarbu Państwa, produkujące dokumenty i druki o najwyższym stopniu zabezpieczenia,
bandera
[hiszp. < staroprowansalskie],
flaga wskazująca przynależność państwową statku wodnego;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
certyfikacja
[łac. certificare ‘czynić pewnym’],
postępowanie prowadzone przez niezależną jednostkę (organizację lub osobę) w celu wykazania, że istnieje stosowne zaufanie, iż należycie opisany (zdefiniowany) wyrób, proces (postępowanie) lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami, tj. z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

Słownik języka polskiego PWN

certyfikat «oficjalny dokument stwierdzający np. zgodność produktu z normami, autentyczność dzieła sztuki lub ukończenie kursu»
certyfikat bankowy «dokument potwierdzający złożenie w banku lokaty terminowej»
certyfikat okrętowy «dokument rejestracyjny stwierdzający przynależność państwową handlowego statku morskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia