bycie

Encyklopedia

bycie, niem. Sein,
określenie pojęcia istnienia,
jedno z najważniejszych i najbardziej ogólnych pojęć filozoficznych, oznaczające: 1) wszystko, co istnieje, tzn. zbiór wszystkich rzeczy w ogóle; 2) każdą poszczególną rzecz, o ile stanowi ona pewien odrębny od innych rzeczy zespół treści; 3) sam „moment istnienia”, tzn. to, że każda rzecz lub ich zbiór różnią się od nicości.
miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyż. Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, na dziale wodnym Wisły i Odry, między Bytomką (prawy dopływ Kłodnicy) a Szarlejką (prawy dopływ Brynicy), w północnej części GOP.
m. powiatowe w województwie pomor., na Pojezierzu Bytowskim, nad Bytową (lewy dopływ Słupi) i jez. Jeleń (na północno-wschodnim skraju B.).
pojęcie filozofii marksistowskiej oznaczające całokształt materialnego życia społeczeństwa, na który składają się: produkcyjna relacja człowieka do przyrody, polegająca na przekształcaniu przyrody i przystosowywaniu jej do swoich potrzeb, oraz stosunki międzyludzkie kształtujące się w procesie produkcji dóbr materialnych;
byt pierwszy,
[łac.],
ens primum,
filozoficzne określenie najdoskonalszego bytu;
miasto w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w Pradolinie Głogowskiej, na l. wysokim brzegu Odry.
emigr. tygodnik polit. o orientacji nacjonalistycznej, wyd. 1940–41 w Londynie;
biol. zapożyczony od Th. Malthusa termin (ang. struggle for existence, jedno z kluczowych pojęć klasycznego darwinizmu) używany przez Ch. Darwina jako synonim konkurencji między osobnikami tego samego lub różnych gatunków (dobór naturalny);
a szczęście było możliwe, było tak blisko (A. Puszkin Eugeniusz Oniegin).
dzielnica przem. w północno-wschodniej części Rudy Śląskiej (woj. śląskie), graniczy ze Świętochłowicami;
Organizacja Harcerek „Bądź Gotów”, do 1943 „Związek Koniczyn”,
organizacja konspiracyjna 1939–45;
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

były II pot. «były mąż lub narzeczony»
• była
byt
1. «całokształt życia»
2. «warunki materialne»
3. «wszystko to, co jest, co istnieje w jakikolwiek sposób»

• bytowy • bytowo
jestem «zwrot stanowiący potwierdzenie obecności na sali, w klasie itp.»
być I
1. «istnieć, żyć»
2. «być obecnym, znajdować się gdzieś»
3. «trwać przez pewien czas, zdarzać się, odbywać się»
4. «brać w czymś udział, np. Ojciec był w powstaniu.»
5. «uczęszczać gdzieś, korzystać z czegoś, np. Dwa lata był w technikum.»
6. «mieć jakieś wydarzenia za sobą, spodziewać się ich lub być w trakcie jakichś wydarzeń, np. Gdy przyszli goście, byliśmy już po obiedzie.»
7. «sięgać, dostawać do jakiejś wysokości, np. Woda była do kostek.»
8. «znajdować się w jakimś stanie, ulegać czemuś, np. Był pod wpływem alkoholu.»
być II
1. «czasownik służący do tworzenia złożonych form czasowników: czasu przyszłego złożonego, strony biernej wszystkich czasów, dawniej też trybu warunkowego w czasie przeszłym i czasu zaprzeszłego, np. Będę pamiętał. Był ceniony przez wszystkich.»
2. «łącznik w orzeczeniu złożonym, np. Był wysokiego wzrostu.»
3. «w zwrotach nieosobowych, np. Trzeba było to zrobić.»
bądź I «spójnik wyrażający możliwą wymienność części zdań lub zdań równorzędnych»
bądź II «partykuła występująca po zaimkach pytajnych, nadająca im znaczenie nieokreśloności, wyrażająca obojętność wyboru, np. Możesz to zrobić kiedy bądź.»
były I
1. «taki, który przestał pełnić jakąś funkcję»
2. «o państwie: taki, który przestał istnieć lub istnieje w innych granicach»
walka o byt «w Darwinowskiej teorii ewolucji: współzawodnictwo o warunki bytowe między osobnikami danej populacji lub między populacjami różnych gatunków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia