bycie

Encyklopedia PWN

bycie, niem. Sein,
określenie pojęcia istnienia,
jedno z najważniejszych i najbardziej ogólnych pojęć filozoficznych, oznaczające: 1) wszystko, co istnieje, tzn. zbiór wszystkich rzeczy w ogóle; 2) każdą poszczególną rzecz, o ile stanowi ona pewien odrębny od innych rzeczy zespół treści; 3) sam „moment istnienia”, tzn. to, że każda rzecz lub ich zbiór różnią się od nicości.
miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyż. Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, na dziale wodnym Wisły i Odry, między Bytomką (prawy dopływ Kłodnicy) a Szarlejką (prawy dopływ Brynicy), w północnej części GOP.
m. powiatowe w województwie pomor., na Pojezierzu Bytowskim, nad Bytową (lewy dopływ Słupi) i jez. Jeleń (na północno-wschodnim skraju B.).
pojęcie filozofii marksistowskiej oznaczające całokształt materialnego życia społeczeństwa, na który składają się: produkcyjna relacja człowieka do przyrody, polegająca na przekształcaniu przyrody i przystosowywaniu jej do swoich potrzeb, oraz stosunki międzyludzkie kształtujące się w procesie produkcji dóbr materialnych;
byt pierwszy,
[łac.],
ens primum,
filozoficzne określenie najdoskonalszego bytu;
miasto w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w Pradolinie Głogowskiej, na l. wysokim brzegu Odry.
emigr. tygodnik polit. o orientacji nacjonalistycznej, wyd. 1940–41 w Londynie;
biol. zapożyczony od Th. Malthusa termin (ang. struggle for existence, jedno z kluczowych pojęć klasycznego darwinizmu) używany przez Ch. Darwina jako synonim konkurencji między osobnikami tego samego lub różnych gatunków (dobór naturalny);
audycja Programu 3 Polskiego Radia, prowadzona od poniedziałku do piątku przez G. Dobroń;
a szczęście było możliwe, było tak blisko (A. Puszkin Eugeniusz Oniegin).
dzielnica przem. w północno-wschodniej części Rudy Śląskiej (woj. śląskie), graniczy ze Świętochłowicami;
program rozrywkowy TVN, prowadząca: Kayah.
Organizacja Harcerek „Bądź Gotów”, do 1943 „Związek Koniczyn”,
organizacja konspiracyjna 1939–45;
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

były II pot. «były mąż lub narzeczony»
• była
byt
1. «całokształt życia»
2. «warunki materialne»
3. «wszystko to, co jest, co istnieje w jakikolwiek sposób»

• bytowy • bytowo
jestem «zwrot stanowiący potwierdzenie obecności na sali, w klasie itp.»
być I
1. «istnieć, żyć»
2. «być obecnym, znajdować się gdzieś»
3. «trwać przez pewien czas, zdarzać się, odbywać się»
4. «brać w czymś udział, np. Ojciec był w powstaniu.»
5. «uczęszczać gdzieś, korzystać z czegoś, np. Dwa lata był w technikum.»
6. «mieć jakieś wydarzenia za sobą, spodziewać się ich lub być w trakcie jakichś wydarzeń, np. Gdy przyszli goście, byliśmy już po obiedzie.»
7. «sięgać, dostawać do jakiejś wysokości, np. Woda była do kostek.»
8. «znajdować się w jakimś stanie, ulegać czemuś, np. Był pod wpływem alkoholu.»
być II
1. «czasownik służący do tworzenia złożonych form czasowników: czasu przyszłego złożonego, strony biernej wszystkich czasów, dawniej też trybu warunkowego w czasie przeszłym i czasu zaprzeszłego, np. Będę pamiętał. Był ceniony przez wszystkich.»
2. «łącznik w orzeczeniu złożonym, np. Był wysokiego wzrostu.»
3. «w zwrotach nieosobowych, np. Trzeba było to zrobić.»
bądź I «spójnik wyrażający możliwą wymienność części zdań lub zdań równorzędnych»
bądź II «partykuła występująca po zaimkach pytajnych, nadająca im znaczenie nieokreśloności, wyrażająca obojętność wyboru, np. Możesz to zrobić kiedy bądź.»
były I
1. «taki, który przestał pełnić jakąś funkcję»
2. «o państwie: taki, który przestał istnieć lub istnieje w innych granicach»
walka o byt «w Darwinowskiej teorii ewolucji: współzawodnictwo o warunki bytowe między osobnikami danej populacji lub między populacjami różnych gatunków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia