biologii

Encyklopedia PWN

dziedzina filozofii przyrody zajmująca się naukami biol. (analizą języka biologii, metodologią, teorią poznania biol.);
placówka nauk.-badawcza, zał. 1918 w Warszawie;
biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
dyscyplina biologii zajmująca się budową i czynnościami komórek oraz ich składników; wywodzi się z cytologii, nauki powstałej w XIX w.
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się wyjaśnianiem zjawisk biologicznych poprzez ustalanie budowy i funkcji cząsteczek biorących udział w procesach życiowych: głównie DNA, RNA i białek.
multidyscyplinarna gałąź badań biomedycznych zajmująca się organizmami żywymi jako systemem (układem) będącym siecią powiązanych ze sobą i oddziałujących na siebie elementów.
Dux Kazimierz, ur. 9 VI 1915, Kijów, zm. 26 III 2001, Warszawa,
lekarz onkolog i endokrynolog;
Chorąży Mieczysław Rajmund, ur. 27 VIII 1925, Janówka,
lekarz onkolog;
Watsona–Cricka model DNA
[m. uotsona krika],
model budowy cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), wg którego cząsteczka DNA ma postać podwójnej helisy (podwójnej spirali), złożonej z 2 przeciwbieżnych łańcuchów polinukleotydów zwiniętych wokół wspólnej osi w taki sposób, że łańcuchy fosfosacharydowe (reszty deoksyrybozy powiązane grupami fosforanowymi) owijają śrubowo rdzeń złożony z zasad purynowych i pirymidynowych.
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
Skowron Stanisław, ur. 27 IV 1900, Łoniów k. Sandomierza, zm. 28 V 1976, Kraków,
zoolog, genetyk, ewolucjonista; popularyzator biologii;
czasopismo nauk. (kwartalnik) Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; od 1993 również organ Pol. Tow. Badań Układu Nerwowego;
czasopismo nauk. (kwartalnik) Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, wyd. od 1963 w Warszawie;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Bajew Aleksandr A., ur. 4 I 1904, Czyta, zm. 31 XII 1994, Moskwa,
biochemik rosyjski;
Biliński Szczepan, ur. 14 II 1949, Kraków,
biolog, zoolog;
bioelektrochemia
[gr.],
elektrochemia biologiczna,
dziedzina nauki z pogranicza chemii i biologii badająca biol. procesy przebiegające z przeniesieniem ładunku (procesy redoks, transport jonowy) oraz wykorzystująca metody elektrochem. do poznawania lub odtwarzania innych zjawisk i procesów w układach biologicznych.
Bogucki Mieczysław, ur. 10 XI 1884, Łódź, zm. 8 II 1965, Warszawa,
fizjolog i zoolog;
Chmurzyński Jerzy Andrzej, ur. 11 III 1929, Warszawa, zm. 1 VII 2019,
zoolog, etolog;

Słownik języka polskiego PWN

biologia
1. «nauka o organizmach żywych»
2. «sposób funkcjonowania organizmu»
3. «wydział lub kierunek na uniwersytecie zajmujący się tą nauką»
4. «nauka biologii jako przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu»

• biologiczny • biologicznie • biolog
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia