biologiczne

Encyklopedia PWN

biologiczne jednostki, jednostki aktywności biologicznej,
umowne jednostki pozwalające określić aktywność substancji czynnej (np.: enzymu, hormonu, witaminy, antybiotyku) w układzie biologicznym, na podstawie skutku jej działania in vivo lub in vitro;
grupa metod ochrony roślin polegająca na czynnym wykorzystaniu żywych organizmów do utrzymywania niskiej liczebności populacji organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych;
uniwersalny system stosowany w nazywaniu taksonów (taksonomia) świata żywego;
złoża biologiczne, filtry biologiczne,
elementy drugiego (biologicznego) stopnia oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych;
cykliczne nasilanie się i zmniejszanie procesów życiowych organizmów, będące wyrazem ich przystosowania do zdarzeń w środowisku;
błony biologiczne, biomembrany,
anat. struktury biologiczne o różnym pochodzeniu, budowie i funkcji, rozdzielające określone przedziały (obszary) w organizmie lub w komórce;
w przeważającej mierze wrodzone międzyosobnicze odległości określające (tj. charakteryzujące, a nawet wyznaczające) rodzaj szeroko pojętych zachowań społ. zarówno między-, jak i wewnątrzgatunkowych.
ekol. wyrażony w procentach udział klasy form życiowych roślin w składzie flory danego obszaru lub określonego zbiorowiska roślinnego;
ekol., biol. ogół czynników abiotycznych i biotycznych bezpośrednio wpływających na życie organizmu danego gatunku lub jego populacji a także warunki stwarzane przez same organizmy;
procesy biochemiczne zużywające tlen, wytwarzające dwutlenek węgla i → wiązania wysokoenergetyczne.
ekol. proces polegający na gromadzeniu przez organizmy w swoich ciałach lub metabolitach różnych substancji i pierwiastków chemicznych w stężeniu większym niż w otaczającym je środowisku;
farm. termin używany w celu określenia ułamka dawki leku, która dostaje się do krwi, oraz szybkości, z jaką substancja leczn. pojawia się we krwi.
farm. parametr farmakokinetyczny (mierzony po osiągnięciu równowagi między osoczem i tkankami), określający czas, po którym stężenie leku w osoczu zmaleje do połowy.
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
broń biologiczna, potocznie broń bakteriologiczna,
żywe organizmy (bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby) oraz wytwarzane przez nie substancje, a także niektóre organizmy wyższe (zakażone gryzonie, owady) wraz ze środkami ich przenoszenia i rozprzestrzeniania, przeznaczone do wywoływania masowych chorób zakaźnych (epidemii) ludzi, zwierząt i roślinności.
ekol. ilość materii organicznej, wytwarzanej przez organizmy w jednostce czasu;
konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, konwencja o różnorodności biologicznej,
ekol. konwencja zobowiązująca wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, podpisana 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji „Szczyt Ziemi”.
antropol. stan zaawansowania rozwojowego jednostki lub grupy ludzi w każdej fazie życia. Termin „wiek biologiczny człowieka” jest oceną jednostki lub grupy w stosunku do standardu, jaki wyznaczają normy rozwojowe, będące wartością średnią cechy dla danej klasy wieku.
Międzynarodowy Program Biologiczny, ang. International Biological Programme (IBP),
program, zainicjowany 1962, organizowany od 1964 w Międzynarodowej Radzie Unii Naukowej w celu zbadania produktywności biologicznej w typowych środowiskach i ekosystemach lądowych i wodnych Ziemi;

Słownik języka polskiego PWN

jednostki biologiczne «umowne jednostki pozwalające określić aktywność substancji czynnej w układzie biologicznym»
biologia
1. «nauka o organizmach żywych»
2. «sposób funkcjonowania organizmu»
3. «wydział lub kierunek na uniwersytecie zajmujący się tą nauką»
4. «nauka biologii jako przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu»

• biologiczny • biologicznie • biolog
biologiczna matka «kobieta, która urodziła dziecko (w stosunku do tego dziecka)»
biologiczny ojciec «mężczyzna, który spłodził dziecko (w stosunku do tego dziecka)»
broń biologiczna, bakteriologiczna «broń masowej zagłady wyzyskująca działanie chorobotwórczych bakterii, toksyn i wirusów na organizmy żywe»
odnowa biologiczna «zabiegi kosmetyczne i ćwiczenia poprawiające ogólny stan zdrowia»
osłona biologiczna «gruba warstwa wody, betonu itp. otaczająca strefę aktywną reaktora jądrowego»
wojna biologiczna, bakteriologiczna, chemiczna «wojna, w której jest używana broń masowego rażenia – mikroorganizmy chorobotwórcze oraz substancje chemiczne o działaniu toksycznym»
zegar biologiczny «rytm życia organizmów żywych uzależniony od pory dnia, pory roku i kondycji organizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia