biologiczną

Encyklopedia PWN

błony biologiczne, biomembrany,
anat. struktury biologiczne o różnym pochodzeniu, budowie i funkcji, rozdzielające określone przedziały (obszary) w organizmie lub w komórce;
w przeważającej mierze wrodzone międzyosobnicze odległości określające (tj. charakteryzujące, a nawet wyznaczające) rodzaj szeroko pojętych zachowań społ. zarówno między-, jak i wewnątrzgatunkowych.
antropol. stan zaawansowania rozwojowego jednostki lub grupy ludzi w każdej fazie życia. Termin „wiek biologiczny człowieka” jest oceną jednostki lub grupy w stosunku do standardu, jaki wyznaczają normy rozwojowe, będące wartością średnią cechy dla danej klasy wieku.
Międzynarodowy Program Biologiczny, ang. International Biological Programme (IBP),
program, zainicjowany 1962, organizowany od 1964 w Międzynarodowej Radzie Unii Naukowej w celu zbadania produktywności biologicznej w typowych środowiskach i ekosystemach lądowych i wodnych Ziemi;
sterowane przez geny, procesy biochemiczne zachodzące w komórkach i wyspecjalizowanych tkankach (zegar nadrzędny), na podstawie których organizm „odmierza” upływający czas; „pomiar” czasu odbywa się ciągle, niezależnie od rytmicznych zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym; główną rolę w synchronizacji zegara biologicznego z warunkami środowiska (dzień–noc; zmiany sezonów, zmiany faz Księżyca) odgrywają białka zegarowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia