binarne

Encyklopedia PWN

sygnał przenoszący informacje o wartości wielkości: mierzonej, związanej z wielkością mierzoną, odtwarzanej przez wzorzec miary lub związanej z wielkością odtwarzaną;
elektr. przetwarzanie sygnału cyfrowego na odpowiadający mu sygnał analogowy (sygnał);
słowo, słowo komputerowe, słowo maszynowe, słowo binarne,
inform. ciąg bitów stanowiący zawartość jednej lub kilku kolejnych komórek pamięci komputera bądź któregoś z rejestrów (inform.) procesora;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
bps, ang. bit per second, bit/s,
inform., telekom. używany niekiedy skrót jednostki szybkości cyfrowej (przepływności binarnej), określającej m.in. właściwości przepustowe kanału transmisyjnego.
brama, wrota,
inform. urządzenie teleinformatyczne umożliwiające przesyłanie danych między lokalnymi sieciami komputerowymi (LAN), między sieciami lokalnymi a sieciami rozległymi (WAN) lub między siecią lokalną a komputerem gł. czy minikomputerem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia