bieżące

Encyklopedia PWN

ekon. zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych danego kraju, poza przepływami kapitału oraz saldem błędów i opuszczeń;
elektron. lampa mikrofalowa w której zachodzi wzajemne oddziaływanie między wiązką elektronową a falą elektromagnetyczną rozchodzącą się wzdłuż prowadnicy falowej (tzw. linii opóźniającej);
nadwyżka bilansu obrotów bieżących, nadwyżka bilansu handlowego,
ekon. nadwyżka wpływów danego kraju z eksportu towarów i usług nad wydatkami na import.
wartość bieżąca, ang. present value, wartość zaktualizowana, wartość zdyskontowana, wartość uaktualniona,
ekon. wartość przyszłych kosztów lub korzyści wyrażona w jednostkach pieniężnych o aktualnej (dzisiejszej) sile nabywczej;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia