bezpostaciowy

Encyklopedia PWN

koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
krystalit
[gr. krýstallos ‘kryształ’],
ciało stałe o uporządkowanej, sieciowej budowie wewnętrznej (monokryształ), ograniczone (w odróżnieniu od kryształu) przypadkowymi dowolnymi powierzchniami, a nie płaskimi ścianami;
krzemu(IV) tlenek, ditlenek krzemu, krzemionka, SiO2,
związek krzemu z tlenem;
fiz. przemiana fazowa I rodzaju (przemiana fazowa) polegająca na przejściu substancji ze stanu ciekłego w krystaliczny stan stały;
związki metaloorg. o wzorze ogólnym RLi (gdzie R — alkil lub aryl), których cząsteczki zawierają atom litu połączony bezpośrednio z atomem węgla;
magnezyt
[łac.],
minerał, węglan magnezu MgCO3;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia