bezpośrednie

Encyklopedia PWN

językozn. człony, na które można w jednej procedurze podzielić daną konstrukcję gramatyczną (wyraz, zdanie lub inną strukturę, np. frazeologizm);
barwniki syntet. osadzające się bezpośrednio (bez pomocy zapraw) na włóknach roślinnych z wodnych roztworów barwnika;
nakłady kapitałowe na środki trwałe.
ekon. koszty konkretnych wyrobów określone na podstawie pierwotnej dokumentacji.
podatki nakładane na dochód lub majątek podatnika (np. podatek dochodowy, gruntowy).
log. wnioskowanie oparte na prawach logiki, w którym na podstawie jednej tylko przesłanki uznaje się wniosek, przy czym przesłanka i wniosek są zdaniami kategorycznymi.
system wtrysku paliwa bezpośrednio do komory spalania cylindra silnika.
polega na bezpośrednim podejmowaniu wszystkich ważnych decyzji państwowych przez ogół obywateli, np. na zgromadzeniu lub w formie referendum; do aparatu państwowego należy przygotowanie projektów decyzji i podejmowanie działań wykonawczych lub o charakterze technicznym; demokracja bezpośrednia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania (szczególnie w państwach większych), toteż występuje w bardzo ograniczonym zakresie, np. w Szwajcarii.
ekon. prywatne lub państwowe nakłady inwestycyjne dokonywane w danym kraju dzięki kapitałom pochodzącym z innego państwa.
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
demokracja
[gr. dḗmos ‘lud’, krátos ‘władza’],
dosłownie — rządy ludu, ludowładztwo.
radiolinia
[łac.],
linia radiowa,
telekom. linia transmisyjna służąca do dwukierunkowego przesyłania sygnałów za pośrednictwem fal radiowych (gł. mikrofal), ukształtowanych w wąską wiązkę za pomocą kierunkowych anten nadawczo-odbiorczych.
w szerokim znaczeniu — stosunek społeczny między 2 jednostkami lub 2 grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania;
fundament
[łac.],
bud. najniżej położony element konstrukcyjny obiektu budowlanego przenoszący oddziaływanie (obciążenia) konstrukcji nośnej na podłoże gruntowe.
ekon. złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów, przenikania się kultur i narastania zależności między krajami, zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący również współcześnie.
Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
interwencjonizm rolny, interwencjonizm państwowy w rolnictwie,
rodzaj polityki protekcyjnej państwa, której celem jest stabilizacja rynków rolnych oraz wspieranie przekształceń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich.

Słownik języka polskiego PWN

bezpośrednie połączenie (komunikacyjne) «możliwość przejazdu z jednego miejsca do drugiego jednym środkiem lokomocji»
wybory bezpośrednie, jednostopniowe «wybory, w których obywatele wybierają członków jakiegoś organu, a nie elektorów, którzy dopiero wyłaniają spośród siebie członków»
bezpośredni
1. «dotyczący kogoś lub czegoś wprost»
2. «znajdujący się bardzo blisko, niczym nieprzedzielony»
3. «naturalny, prosty, szczery»

• bezpośredniość
bieg bezpośredni «bieg umożliwiający najszybszą jazdę pojazdu»
liryka bezpośrednia «liryka, w której podmiot liryczny wyraża swoje przeżycia»
podatek bezpośredni «podatek nakładany na dochód lub majątek podatnika»
rzut wolny bezpośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym można zdobyć bramkę z jednego uderzenia piłki»
telefon bezpośredni
1. «aparat telefoniczny mający połączenie z innymi abonentami bez pośrednictwa centrali»
2. «numer telefonu, z którym można się połączyć bez pośrednictwa centrali»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia