bezpieczeństwo

Encyklopedia PWN

NKWD, Narodnyj komissariat wnutriennich dieł, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych,
centralny organ władz bezpieczeństwa w sowieckiej Rosji (od 1917) i ZSRR (do 1946), potocznie policja polityczna;
polityka społ. normy informujące o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu czy to wysiłkiem fizycznym, czy psychicznym, czy też czynnikami materialnego środowiska pracy oraz normy ergonomiczne, określające optymalny poziom obciążenia pracą;
paramilitarna organizacja powołana II 1946 z inicjatywy PPR, na mocy uchwały Rady Ministrów, do współdziałania z Milicją Obywatelską w celu utrzymywania porządku i spokoju publicznego;
partie polityczne, organizacje, grupy i środowiska społeczne dążące do obalenia lub zreformowania niedemokratycznego systemu władzy utworzonego przez partię komunistyczną w Polsce oraz formułujące programy zasadniczych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych;
Organizacja Wojskowa (OW), Organizacja Wojskowa „Longinusa”, Naczelna Komenda Grup Operacyjnych, od 1940 Konsolidacja Obrońców Niepodległości, od 1942 Kadra Bezpieczeństwa,
organizacja konspiracyjna utworzona X 1939 z części żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”;
panamerykańskie konferencje, międzynarodowe konferencje państw amerykańskich,
spotkania szefów państw półkuli zachodniej, służące tworzeniu i umacnianiu więzów handl., polit. i kult. oraz realizacji idei panamerykanizmu.
cywilny i zbrojny ruch oporu przeciwko władzy komunistów i dominacji ZSRR;
rozruchy antyżydowskie 4 VII 1946 w Kielcach;
partia komunistyczna, utworzona I 1942, po przerzuceniu do Polski z ZSRR grupy inicjatywnej, z połączenia organizacji i grup komunistów w kraju, m.in. Związku Walki Wyzwoleńczej, Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej, Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich.
Powiernicze Wyspy Pacyfiku, ang. Trust Territory of the Pacific Islands,
1947–90 terytorium powiernicze ONZ, obejmujące grupy wysp Mikronezji: Mariany bez wyspy Guam, Karoliny i Wyspy Marshalla;
prawo międzynarodowe publiczne, łac. ius gentium, prawo narodów,
zespół norm regulujących przede wszystkim stosunki zewn. państw, jak również stosunki międzynar. z udziałem innych niż państwa podmiotów tego prawa (międzynar. organizacje międzyrządowe, Stolica Apostolska, niesuwerenne podmioty terytorialne, narody walczące o niepodległość).
sposób usuwania z życia polit. lub fiz. likwidacji przeciwników władzy PPR (od 1948 PZPR), także forma pacyfikacji społeczeństwa.
Putin Władimir W., ur. 7 X 1952, Leningrad (ob. Petersburg),
polityk rosyjski;
referendum 1946, zw. głosowaniem ludowym 1946,
forma pozorowanej konsultacji społ. w celu odsunięcia terminu wyborów do Sejmu Ustawodawczego;
podejmowanie przez państwa jedno-, dwu- lub wielostronnych przedsięwzięć ograniczających ilość, jakość i rozmieszczenie sił zbrojnych lub zbrojeń, ich całkowitą likwidację oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości użycia tych sił w stosunkach między państwami;
marka szwedzkich samochodów osobowych i ciężarowych wytwarzanych od 1949, od 1990 przez Saab Automobile AB;
Schelling Thomas C., ur. 14 IV 1921, Oakland (Kalifornia), zm. 13 XII 2016, Bethesda,
ekonomista amerykański;
SD, Sicherheitsdienst des Reichsführer SS, Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS,
formacja wywiadu polit. NSDAP, utworzona 1931 (nazwa od 1933) przez R. Heydricha w ramach SS;
potoczna nazwa budynku w zespole więzienia Pawiak, przy ul. Dzielnej w Warszawie;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

bezpieczeństwo
1. «stan niezagrożenia»
2. pot. «organa władzy mającej pieczę nad sprawami bezpieczeństwa publicznego»
bezpieczeństwo i higiena pracy «przepisy regulujące warunki pracy w zakładach pracy»
bezpieczeństwo publiczne
1. «ogół warunków i instytucji chroniących państwo i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego»
2. «ochrona ustroju przed zamachami na podstawowe instytucje polityczne państwa»
bezpieczeństwo zbiorowe «system polityczny i prawny mający na celu utrwalenie pokoju międzynarodowego»
hamulec bezpieczeństwa «urządzenie w wagonie kolejowym lub tramwajowym służące do zatrzymywania pojazdu w nagłym wypadku»
kaftan bezpieczeństwa «bluza z długimi rękawami wiązanymi na plecach, służąca do obezwładniania chorych psychicznie»
pas bezpieczeństwa «pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości lub chroniący pasażera samochodu lub samolotu przed urazem w razie wypadku»
Rada Bezpieczeństwa «organ ONZ odpowiedzialny za międzynarodowe bezpieczeństwo i pokój»
wentyl bezpieczeństwa
1. «zawór otwierający się samoczynnie, gdy ciśnienie gazu albo pary w zbiorniku lub przewodzie przekroczy dopuszczalną wielkość»
2. «o czymś, co przyczynia się do rozładowania napięć i konfliktów»
współczynnik bezpieczeństwa «liczba wyrażająca stosunek obciążenia niszczącego konstrukcję do obciążenia dopuszczalnego»
wyjście bezpieczeństwa, ewakuacyjne «miejsce, otwór umożliwiające wydostanie się skądś, przygotowane na wypadek niebezpieczeństwa»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia