bezpieczeństwo

Encyklopedia

Security Service
[sıkjụərəti sə̣:rwıs],
pot. MI5, Służba Bezpieczeństwa,
bryt. służba kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewn.;
Stasi
[sztạ:zi],
Staatssicherheitsdienst, Państwowa Służba Bezpieczeństwa,
potoczne określenie niem. Państw. Służby Bezpieczeństwa, policji polit. w NRD 1950–90;
konspiracyjna służba pomocnicza Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (PKB) utworzona 1943 na podstawie decyzji Delegatury Rządu RP na Kraj
sztokholmska konferencja 1984–86, właśc. Konferencja w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia w Europie,
integralna część procesu Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE);
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
ANZUS Wymowa, Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku, ang. Pacific Security Treaty,
sojusz polityczno-wojskowy powołany na podstawie traktatu zawartego 1 IX 1951 (wszedł w życie 29 IV 1952) w San Francisco przez Australię, Nową Zelandię i Stany Zjedn. (stąd nazwa ANZUS);
automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
konspiracyjna organizacja zbrojna ruchu ludowego;
Berman Jakub, ur. 23 XII 1901, Warszawa, zm. 10 IV 1984, tamże,
brat Adolfa Abrahama, działacz komunistyczny;
Brystygierowa, Bristigerowa, Julia, pseud. Daria, Ksenia, Luna, ur. 25 X 1902, Stryj, zm. 9 X 1975, Warszawa,
działaczka komunist.; podpułkownik w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP);
materiały stosowane zarówno do wykonania budowli, jak też do jej naprawy, remontu, modernizacji, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
dekomunizacja
[łac.],
nazwa wprowadzona na wzór denazyfikacji, ale o ile denazyfikacja była prowadzona głównie przez mocarstwa okupacyjne, o tyle dekomunizacja jest sprawą wewnętrzną poszczególnych państw;
dokumenty, które zgodnie z prawem mor. powinny znajdować się na każdym statku morskim;
w pol. prawie karnym przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
Dżammu i Kaszmir, właśc. Dźammu i Kaśmir, hindi Jammū aur Kaśmīr, ang. Jammu and Kashmir Wymowa,
stan w północnych Indiach, na pograniczu z Pakistanem i Chinami.
Federalne Biuro Śledcze, Federal Bureau of Investigation (FBI),
największa agencja śledcza rządu federalnego USA, utworzona 1908 w celu ścigania przestępstw zagrażających bezpieczeństwu wewn. (szpiegostwa, kontrwywiadu, sabotażu) i zewn. państwa, niektórych przestępstw gosp., ale także m.in.: piractwa powietrznego, wymuszania haraczy, porywania ludzi, handlu żywym towarem;
GMDSS, ang. Global Maritime Distress and Safety System,
świat. ujednolicony mor. system łączności alarmowej i bezpieczeństwa na morzu;
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego

bezpieczeństwo
1. «stan niezagrożenia»
2. pot. «organa władzy mającej pieczę nad sprawami bezpieczeństwa publicznego»
bezpieczeństwo i higiena pracy «przepisy regulujące warunki pracy w zakładach pracy»
bezpieczeństwo publiczne
1. «ogół warunków i instytucji chroniących państwo i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego»
2. «ochrona ustroju przed zamachami na podstawowe instytucje polityczne państwa»
bezpieczeństwo zbiorowe «system polityczny i prawny mający na celu utrwalenie pokoju międzynarodowego»
hamulec bezpieczeństwa «urządzenie w wagonie kolejowym lub tramwajowym służące do zatrzymywania pojazdu w nagłym wypadku»
kaftan bezpieczeństwa «bluza z długimi rękawami wiązanymi na plecach, służąca do obezwładniania chorych psychicznie»
pas bezpieczeństwa «pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości lub chroniący pasażera samochodu lub samolotu przed urazem w razie wypadku»
Rada Bezpieczeństwa «organ ONZ odpowiedzialny za międzynarodowe bezpieczeństwo i pokój»
wentyl bezpieczeństwa
1. «zawór otwierający się samoczynnie, gdy ciśnienie gazu albo pary w zbiorniku lub przewodzie przekroczy dopuszczalną wielkość»
2. «o czymś, co przyczynia się do rozładowania napięć i konfliktów»
współczynnik bezpieczeństwa «liczba wyrażająca stosunek obciążenia niszczącego konstrukcję do obciążenia dopuszczalnego»
wyjście bezpieczeństwa, ewakuacyjne «miejsce, otwór umożliwiające wydostanie się skądś, przygotowane na wypadek niebezpieczeństwa»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia