automatycznej

Encyklopedia PWN

zakład wytapiający szkło i wytwarzający produkty szklane;
identyfikator
[fr. < łac.],
w telefonii — zespół w urządzeniu sterującym rejestrowej automatycznej centrali telefonicznej, rozpoznający łącze wejściowe żądające obsługi.
indykator
[ang. < łac.],
techn. urządzenie do pomiaru i zapisu przebiegu zmian ciśnienia w czasie;
autom. pełna lub częściowa niezależność wielkości występującej w układzie automatycznej regulacji od działających na układ zakłóceń;
ipsofon
[łac.-gr.],
urządzenie złożone z aparatu telef. i dyktafonu, służące do samoczynnego przyjmowania i zapisywania przekazywanych telefonicznie komunikatów i późniejszego ich odtwarzania;
izotopy
[gr. ísos ‘równy’, tópos ‘miejsce’],
nuklidy o tej samej liczbie atomowej Z i różnych liczbach masowych A (tj. o tej samej liczbie protonów i różnych liczbach neutronów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia