asymetryczne

Encyklopedia PWN

synteza asymetryczna, synteza stereoselektywna,
reakcja chem. stosowana do wytwarzania związków optycznie aktywnych.
chem. atom pierwiastka wielowartościowego związany w cząsteczce związku chemicznego z różnymi podstawnikami;
mat. log. relacja, która zachodząc między dowolnymi 2 elementami w jednym kierunku, nie zachodzi między nimi nigdy w przeciwnym kierunku: xRy pociąga ˜yRx;
konfiguracja
[łac. configuratio ‘ukształtowanie’, ‘porównanie’],
chem. rozmieszczenie w przestrzeni atomów (lub grup atomów) w cząsteczce związku chem. o określonej konstytucji (konstytucja cząsteczki), odróżniające stereoizomery, których izomeria nie wynika z różnych konformacji;
monosacharydy
[gr.],
monocukry, cukry proste, monozy,
polihydroksylowe aldehydy (aldozy) i ketony (ketozy), o wzorze sumarycznym CnH2nOn, które podczas hydrolizy nie tworzą prostszych cząsteczek sacharydowych;
nazwa odnosząca się do zabytków starożytnej Anatolii z czasów kolonii asyryjskich w XIX i XVIII w. p.n.e. (Kanesz), państwa hetyckiego w XVII–XIII w. p.n.e. (Hetyci, hetyckie państwo) oraz państw neohetyckich w Anatolii i północnej Syrii w XII–VIII w. p.n.e.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia