analogową

Encyklopedia PWN

sygnał
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. czynnik będący nośnikiem wiadomości, umożliwiający jej przesyłanie na odległość lub rejestrację;
urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
wideotelefonia
[łac.-gr.],
wideofonia,
usługa telekomunik. polegająca na dwustronnym przesyłaniu głosu i ruchomego obrazu (bez przekazywania pełnego ruchu) między aparatami użytkowników (wideotelefonami);
miernik natężenia prądu elektrycznego wywzorcowany w amperach (A);
urządzenie do przeprowadzenia analizy dźwięku polegającej na rozkładzie złożonego sygnału dźwiękowego na składowe dźwięki proste, czyli uzyskaniu widma sygnału.
chem. urządzenie do pomiaru stężenia określonego składnika badanego materiału;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia