akustyczną

Encyklopedia PWN

zespół zjawisk związanych z występowaniem chmur cumulonimbus;
chromosfera Słońca
[gr. chrṓma ‘barwa’, sphaíra ‘kula’],
warstwa atmosfery Słońca rozciągająca się od wysokości 500 km do ok. 2000 km;
cinch
[sıncz; ang.],
złącze koncentryczne (wtyk i gniazdo) stosowane w urządzeniach elektronicznych do przekazywania akustycznych sygnałów małej częstotliwości.
różnica częstotliwości drgań (długości fal; akustycznych, elektromagnetycznych) emitowanych i odbieranych przy względnym ruchu źródła drgań i odbiornika — obserwatora (zjawisko Dopplera).
czujka, czujka alarmowa,
samoczynne urządzenie ostrzegające, którego działanie jest oparte na reakcji zawartego w nim elementu (czujnika) na zmiany ściśle określonych wielkości fiz. w jego otoczeniu;
dalambercjan, operator d’Alemberta, operator falowy,
mat. □, operator różniczkowy liniowy drugiego rzędu określony we współrzędnych kartezjańskich wzorem , gdzie jest operatorem Laplace’a (laplasjan), u jest funkcją zmiennych t, x1, ... , xn, a c > 0 — stałą.
De Forest
[də fọrıst]
Lee, ur. 26 VIII 1873, Council Bluffs (stan Iowa), zm. 30 VI 1961, Hollywood,
amerykański radiotechnik i wynalazca;
dekrement tłumienia, logarytmiczny dekrement tłumienia,
wielkość charakteryzująca zanikanie drgań swobodnych (z upływem czasu) w układzie drgającym (mechanicznym, akustycznym, elektrycznnym) w wyniku stopniowego rozpraszania energii;
desorpcja
[łac. sorbeo ‘wchłaniam’],
proces odwrotny do adsorpcji (czasem ogólnie — do sorpcji);
detektor
[łac.],
telekom.:
wielkość bezwymiarowa charakteryzująca drgające układy mech., akustyczne lub elektryczne;
Donnermaschine
[˜maszịne; niem.],
lastra,
muz., teatr urządzenie (płyta blaszana) do uzyskiwania efektów akustycznych zbliżonych do grzmotu;
fiz. zmiana częstotliwości drgań, a zatem i długości fali, rejestrowana przez odbiornik (postrzegana przez obserwatora) przy względnym ruchu źródła i odbiornika fal, w porównaniu z częstotliwością rejestrowaną przy względnym ich spoczynku; występuje dla dowolnego ruchu falowego.
fiz. okresowe lub prawie okresowe zmiany stanu układu fiz. (np. wahadła, struny, obwodu elektr.), zachodzące dokoła pewnego położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do układu energii.
drgania harmoniczne, drgania proste, drgania sinusoidalne,
fiz. najprostszy rodzaj drgań okresowych (akustycznych, elektrycznych, mechanicznych), podczas których charakteryzująca je wielkość fizyczna A (np. wychylenie ciała, napięcie elektryczne) zmienia się według wzoru: A = A0sin(ωt + φ0), gdzie A0 — amplituda, ω — częstość kątowa, t — czas, φ0 — faza początkowa.
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
jaskinia krasowa na gr. wyspie Kefalinia (M. Jońskie), w pobliżu miejscowości Sami;
DTS, ang. Digital Theatre System,
system cyfrowego, stereofonicznego zapisu dźwięku (wielokanałowy), oprac. 1993 na potrzeby kinematografii;
dyfrakcja fal, ugięcie fal,
fiz. zespół zjawisk związanych z odstępstwami od praw optyki geometrycznej występującymi podczas rozchodzenia się fal, na brzegach nieprzezroczystych przesłon, a także na niejednorodnościach ośrodka, i to tym wyraźniej, im bardziej rozmiary przeszkód (otworów) są zbliżone do długości fali.
rozkład złożonego sygnału akustycznego na dźwięki proste;

Materiały dodatkowe

płyta B. Dylana, wydana 1965

Słownik języka polskiego PWN

akustyczny
1. «dotyczący dźwięku jako zjawiska fizycznego»
2. «mający dobrą akustykę»
3. «odnoszący się do instrumentu zaopatrzonego w naturalny rezonator i do muzyki wykonywanej na takim instrumencie»
4. «nieizolujący od hałasów»

• akustycznie • akustyczność
efekty akustyczne, dźwiękowe «dźwięki wytwarzane mechanicznie, stanowiące tło audycji»
fale akustyczne, dźwiękowe «fale sprężyste działające na organ słuchu»
filtr akustyczny «układ akustyczny ograniczający przenoszenie fal akustycznych o odpowiednim zakresie częstotliwości»
kawitacja akustyczna «powstawanie pęcherzyków próżniowych w cieczy pod wpływem ultradźwięków»
wolumen akustyczny «wskaźnik mocy akustycznej sygnałów telekomunikacyjnych w określonym miejscu drogi przesyłowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia