akustyczną

Encyklopedia PWN

nauka o wulkanach, obejmująca zagadnienia związane z genezą i rozwojem procesów wulkanicznych, ich następstwami w aspekcie przyr. i społ. oraz zapobieganiem katastrofalnym skutkom wybuchów wulkanicznych;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
rodzaj wzmacniacza, w którym zarówno sygnał wejściowy (wzmacniany), jak i sygnał wyjściowy (wzmocniony) są przebiegami elektrycznymi.
załamanie fali, refrakcja fali,
zmiana kierunku rozchodzenia się fali (elektromagnetycznych, akustycznych) przy przejściu przez granicę 2 ośrodków, a także w ośrodku jednorodnym, w którym prędkość fali zmienia się w sposób ciągły, np. wskutek różnic gęstości lub właściwości elektrycznych ośrodka.
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
wojsk. urządzenie stosowane do wywoływania, w odpowiednim momencie, zapalenia lub wybuchu ładunku bojowego pocisku, miny bomby, głowicy bojowej itp.; współcześnie istnieje wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych z., których działanie opiera się na wykorzystaniu różnych zjawisk fiz.: akustycznych, magnet., opt., elektromagnetyczne i in..
Zawojski Jewgienij K., ur. 28 IX 1907, zm. 9 X 1976,
fizyk rosyjski;
fiz. proces polegający na tym, że 2 (lub więcej) poruszające się względem siebie ciała (np. bryły sztywne, cząsteczki, atomy, cząstki elementarne) zbliżają się do siebie na odpowiednio małą odległość (w przypadku ciał makroskopowych np. stykają się powierzchniami);
telekom. sygnał uruchamiający bezpośrednio lub pośrednio urządzenie akustyczne lub opt. w celu wywołania osoby na drugim końcu łącza.
telekom. układ elektr. bierny służący do podziału szerokiego pasma częst., którym jest równocześnie przesyłane wiele sygnałów o różnych częst., na wąskie pasma, którymi są przesyłane sygnały o wybranych częst., a także do oddzielania pasma częst. nadawczych od pasma częst. odbiorczych (diplekser);

Materiały dodatkowe

płyta B. Dylana, wydana 1965

Słownik języka polskiego PWN

akustyczny
1. «dotyczący dźwięku jako zjawiska fizycznego»
2. «mający dobrą akustykę»
3. «odnoszący się do instrumentu zaopatrzonego w naturalny rezonator i do muzyki wykonywanej na takim instrumencie»
4. «nieizolujący od hałasów»

• akustycznie • akustyczność
efekty akustyczne, dźwiękowe «dźwięki wytwarzane mechanicznie, stanowiące tło audycji»
fale akustyczne, dźwiękowe «fale sprężyste działające na organ słuchu»
filtr akustyczny «układ akustyczny ograniczający przenoszenie fal akustycznych o odpowiednim zakresie częstotliwości»
kawitacja akustyczna «powstawanie pęcherzyków próżniowych w cieczy pod wpływem ultradźwięków»
wolumen akustyczny «wskaźnik mocy akustycznej sygnałów telekomunikacyjnych w określonym miejscu drogi przesyłowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia