akustyczną

Encyklopedia PWN

efekty dźwiękowe, określone dźwięki wprowadzone rozmyślnie do programu audycji radiofonicznej w celu zilustrowania przedstawionych treści i wzmocnienia oddziaływania na wyobraźnię i psychikę odbiorcy; są wykorzystywane również w filmie;
zjawiska akustyczne, w których wartości wielkości opisujących zaburzenie sprężyste ośrodka (fale sprężyste) są duże w porównaniu z wartościami określającymi stan równowagi tego ośrodka;
akustyczny układ, akustyczny układ drgający,
obiekt wytwarzający falę sprężystą lub z nią oddziałujący (np. rezonator, absorber).
dział fonetyki zajmujący się akustycznym (akustyka) tworzywem mowy;
ciśnienie wywierane przez czoło fali akustycznej, występujące w ośrodku, w którym się ta fala rozprzestrzenia, a także na powierzchni rozgraniczającej dwa ośrodki o różnych właściwościach akustycznych;
urządzenie eliminujące z fali dźwiękowej (lub reprezentującego ją sygnału fonicznego) składowe w pewnym pasmie częstotliwości;
opór akustyczny, impedancja akustyczna,
wielkość charakteryzująca ośrodek sprężysty (gaz, ciecz lub ciało stałe), będąca miarą jego reakcji na rozchodzącą się falę akustyczną;
fiz. wielkość charakteryzująca właściwości sprężyste ośrodka akustycznego;
ośrodek sprężysty (stały, ciekły lub gazowy) ograniczony 2 powierzchniami służący do zmiany zbieżności (ogniskowania lub rozszerzania) wiązki fal akustycznych rozchodzących się w środowisku, w którym dana soczewka akustyczna jest zanurzona lub do którego przylega;
dziedzina badań struktury i właściwości materii obejmująca metody, w których wykorzystuje się fale akustyczne o różnych zakresach częst.: dźwiękowe, ultra- i hiperdźwiękowe (od kilku Hz do 1012 Hz);
generator dźwięków lub ultradźwięków działający na zasadzie okresowego przerywania strumienia gazu (zwykle powietrza) przepływającego pod dużym ciśnieniem;
zmienna w czasie różnica pomiędzy chwilowym ciśnieniem w określonym punkcie ośrodka a jego wartością średnią (w warunkach równowagi), występująca wtedy, gdy rozchodzi się w nim fala sprężysta (akustyczna);
wrażenie słuchowe (lub zmierzony sygnał) wywołane przez powracający impuls fali sprężystej odbitej od przeszkody, dochodzące do obserwatora (lub odbiornika) z takim opóźnieniem czasowym, które pozwala na odróżnienie go od impulsu fali bezpośredniej;
kanał, wewnątrz którego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akustyczna);
fiz. miara bezwładności drgającej części ośrodka sprężystego w układzie akustycznym, określana iloczynem gęstości i objętości ruchomego elementu tego układu;
mikroskop akustyczny, ang. Scanning Acoustic Microscope (SAM),
przyrząd do otrzymywania powiększonych obrazów struktury ośrodka sprężystego za pomocą fal ultradźwiękowych o bardzo dużych częst. (do kilku GHz);
element rozpraszający fale dźwiękowe, stosowany w akustyce wnętrz;
ekran akustyczny, ekran przeciwhałasowy,
przegroda ograniczająca rozchodzenie się fal akustycznych, zabezpieczająca człowieka przed bezpośrednim działaniem hałasu;
fiz. obszar ośrodka materialnego, w którym rozchodzą się fale akustyczne;
fiz. stosunek danego ciśnienia akustycznego do ciśnienia odniesienia przyjętego umownie jako wartość ciśnienia akustycznego odpowiadającą progowi słyszalności przy częst. dźwięku 1000 Hz;

Materiały dodatkowe

płyta B. Dylana, wydana 1965

Słownik języka polskiego PWN

akustyczny
1. «dotyczący dźwięku jako zjawiska fizycznego»
2. «mający dobrą akustykę»
3. «odnoszący się do instrumentu zaopatrzonego w naturalny rezonator i do muzyki wykonywanej na takim instrumencie»
4. «nieizolujący od hałasów»

• akustycznie • akustyczność
efekty akustyczne, dźwiękowe «dźwięki wytwarzane mechanicznie, stanowiące tło audycji»
fale akustyczne, dźwiękowe «fale sprężyste działające na organ słuchu»
filtr akustyczny «układ akustyczny ograniczający przenoszenie fal akustycznych o odpowiednim zakresie częstotliwości»
kawitacja akustyczna «powstawanie pęcherzyków próżniowych w cieczy pod wpływem ultradźwięków»
wolumen akustyczny «wskaźnik mocy akustycznej sygnałów telekomunikacyjnych w określonym miejscu drogi przesyłowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia