aktywna

Encyklopedia PWN

biol. cybernetyczna teoria wyjaśniająca, dlaczego bodźce ze świata otaczającego (bodźce egzaferentne) wywołują reakcje typu odruchu bezwarunkowego, jeśli docierają do osobnika (zwierzęcia lub człowieka) biernego, natomiast te same bodźce (zw. reaferentnymi) nie wywołują takich reakcji, jeśli docierają do osobnika w aktywnym ruchu. Zasada sformułowana 1950 przez E. von Holsta i H. Motteelstaedta;
receptory
[łac.],
biol.:
renina
[ang.],
angiotensynogenaza,
enzym proteolityczny, endopeptydaza aspartylowa (hydrolazy peptydów);
rockersi
[rok˜],
młodzieżowa grupa subkulturowa (subkultura), działająca głównie w USA i Wielkiej Brytanii, aktywna zwłaszcza 1958–65;
salamandra olbrzymia, Andrias japonicus,
płaz ogoniasty;
Samolińska Teofila, ur. 1848, Wielkopolska, zm. 1 XII 1913, Chicago,
działaczka polonijna w Stanach Zjedn., pisarka, dziennikarka;
sposób naprowadzania obiektu (zwykle pocisku rakietowego) na cel;
Scotia
[skə̣uszə],
Scotia Sea,
otwarte morze w południowo-zachodniej podbiegunowej części Oceanu Atlantyckiego, wewnątrz łuku wysp Georgia Południowa, Sandwich Południowy, Orkady Południowe i Szetlandy Południowe na Grzbiecie Południowoantylskim;
Sempołowska Stefania, ur. 1 X 1869, Polonisz (pow. kolski), zm. 31 I 1944, Warszawa,
działaczka społ., pedagog, publicystka;
ekon. aktywna zawodowo część ludności w wieku produkcyjnym;
aparat powołany do ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w PRL, utworzony na mocy ustawy z 13 XI 1956 O zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, niem. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP),
lewicowa partia socjalist., powstała X 1931 w rezultacie oddzielenia się od Socjaldemokr. Partii Niemiec;
środek transportowy przeznaczony do realizacji lotów kosmicznych, odpowiednio przystosowany do długotrwałego przebywania i poruszania się w przestrzeni kosmicznej.
synteza asymetryczna, synteza stereoselektywna,
reakcja chem. stosowana do wytwarzania związków optycznie aktywnych.
kierunek pedag. rozwijający się na przeł. XIX i XX w. w ramach reformatorskiego ruchu nowego wychowania
śakti
[sanskr., ‘siła’, ‘energia’, ‘moc’, ‘zdolność’],
w filozofii i religiach Indii aktywna moc Boga, także żeńska personifikacja tej mocy w zantropomorfizowanej postaci boskiej małżonki, w buddyzmie tantrycznym — towarzyszka Buddy lub bodhisatwy.
śledzenie, śledzenie celu,
wojsk. ciągły pomiar parametrów (np. azymutu, odległości, prędkości) poruszającego się obiektu (celu) za pomocą urządzeń wykorzystujących zdolności obiektu do emitowania lub odbijania fal elektromagnetycznych w sposób różny od tła;
Tasmana, Morze, Tasman Sea,
półotwarte morze w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, między Australią i Tasmanią na zachodzie a Nową Kaledonią, Norfolk i Nową Zelandią na wschodzie;
termolokacja
[gr.-łac.],
metoda wykrywania obiektów i określania ich położenia wykorzystująca promieniowanie elektromagnetyczne (głównie w zakresie podczerwieni, niekiedy mikrofal), emitowane przez te obiekty lub przez nie odbite;
szczególne zachowanie się (zaloty) samców licznych gat. ptaków, zwłaszcza poligamicznych, w obecności samic w okresie godowym;

Słownik języka polskiego PWN

aktywny
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»

• aktywnie • aktywność
aktywne okno inform. «okno, do którego w danym momencie odnoszą się wszystkie polecenia użytkownika»
aktywny wypoczynek «wypoczynek połączony z uprawianiem sportów»
węgiel aktywny, aktywowany «odmiana węgla o porowatej powierzchni i właściwościach adsorpcyjnych, stosowana m.in. w filtrach do wody i maskach gazowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia