aktywna

Encyklopedia PWN

Nowy Ład, ang. New Deal Wymowa,
antykryzysowa polityka społeczno-gospodarcza, realizowana 1933–39 w USA przez administrację prezydenta F.D. Roosevelta;
oligarchia
[gr. oligarchίa ‘władza nielicznych’; olígos ‘nieliczny’, archḗ ‘władza’],
w starożytnych greckich teoriach politycznych jeden z typów ustroju;
orzesznica, Muscardinus avellanarius,
gatunek gryzonia z rodziny popielicowatych;
panda mała, Ailurus fulgens,
jedyny współcz. gat. z rodziny pandowatych (Ailuridae);
panda wielka, niedźwiedź bambusowy, Ailuropoda melanoleuca,
jedyny współcz. gat. z rodziny niedźwiedziowatych, z podrodziny wielkich pand (Ailuropodidae);
Partia Ludowa, Partido Popular (PP),
hiszp. partia polityczna.
Partia Robotnicza Zjednoczenia Marksistowskiego, Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM),
hiszp. partia komunist.; powstała 1935 z połączenia Bloku Robotniczo-Chłopskiego i Hiszp. Lewicy Komunistycznej;
ekon. oddziaływanie państwa na strukturę i rozwój przemysłu, jedna z sektorowych polityk gospodarczych, oprócz m.in. polityki rolnej i handlowej.
nazwa stosowana najczęściej do okresu rozkwitu matematyki polskiej, który nastąpił w II Rzeczypospolitej i był skoncentrowany w ośrodkach lwowskim i warszawskim;
fizjol. kompleksy wyspecjalizowanych białek (zw. transbłonowymi), które uczestniczą w transporcie, przez błony komórkowe, określonych jonów nawet wbrew gradientowi ich stężeń (transport aktywny);
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
projektor telewizyjny, wideoprojektor,
urządzenie przeznaczone do otrzymywania (na ekranie projekcyjnym) powiększonego obrazu świetlnego w wyniku przetworzenia sygnału elektr. (wizyjnego) dostarczonego na wejście p.t. z komputera, magnetowidu, odtwarzacza DVD, kamery wideo, tunera telewizyjnego i in. Składa się z przetwornika sygnałów wizyjnych na obraz świetlny oraz z układu opt. (soczewek, zwierciadeł), przeznaczonego do rzutowania (projekcji) obrazu na ekran. W wyniku projekcji obraz ulega znacznemu powiększeniu w stosunku do obrazu, jaki można otrzymać na ekranie monitora.
izotropowe promieniowanie rentgenowskie wypełniające Wszechświat;
przeciwzimnicze leki, leki przeciwmalaryczne, antimalarica,
leki stosowane w leczeniu zimnicy (malarii);
przegroda półprzepuszczalna, błona półprzepuszczalna, membrana półprzepuszczalna, membrana,
przegroda rozdzielająca 2 fazy płynne o różnym stężeniu składników, umożliwiająca przenikanie tych składników, z różnymi szybkościami, między fazami.
przyrząd optoelektroniczny przetwarzający obraz opt. na sygnał elektr. wizyjny (p.w. analizujący) lub przeprowadzający operację odwrotną (p.w. syntezujący).
w staroż. Egipcie imię władców XXVI dyn. (VII–VI w. p.n.e.):
pseudogeny
[gr.],
niefunkcjonalne sekwencje DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) podobne do sekwencji aktywnych genów, występujące w genomach eukariontów;
ptaki, Aves,
gromada stałocieplnych kręgowców z grupy owodniowców;
puma, kuguar, Puma concolor (Felis concolor),
duży gatunek z rodziny kotowatych; występuje w różnych środowiskach od półpustyni po las w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, od zachodniej i południowej Kanady po południowe Chile;

Słownik języka polskiego PWN

aktywny
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»

• aktywnie • aktywność
aktywne okno inform. «okno, do którego w danym momencie odnoszą się wszystkie polecenia użytkownika»
aktywny wypoczynek «wypoczynek połączony z uprawianiem sportów»
węgiel aktywny, aktywowany «odmiana węgla o porowatej powierzchni i właściwościach adsorpcyjnych, stosowana m.in. w filtrach do wody i maskach gazowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia