aktywna

Encyklopedia PWN

wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
wody uzdatnianie, oczyszczanie wody,
zespół zabiegów technol. prowadzących do zmiany składu wody powierzchniowej lub podziemnej, ujmowanej do określonego przeznaczenia (m.in. do spożycia, rekreacji, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, hodowli), w celu uzyskania wody o wymaganej jakości.
zjawisko społeczno-polityczne stanowiące integralną część dziejów ludzkości od początków organizacji społecznej, o zasięgu rosnącym wraz z rozwojem technologii;
konflikt między Atenami a ich sojusznikami w II Związku Ateńskim (357–355 p.n.e.), wywołany odłączeniem się Bizancjum, Chios i Rodos;
Wolsey
[uụlzi]
Thomas Wymowa, ur. między 1471 a 1475, Ipswich, zm. 29 XI 1530, Leicester,
ang. polityk i kardynał;
Woroszylski Wiktor, ur. 8 VI 1927, Grodno, zm. 13 IX 1996, Warszawa,
poeta, prozaik i publicysta.
nauka o wulkanach, obejmująca zagadnienia związane z genezą i rozwojem procesów wulkanicznych, ich następstwami w aspekcie przyr. i społ. oraz zapobieganiem katastrofalnym skutkom wybuchów wulkanicznych;
Yohkoh
[joko],
japoński sztuczny satelita Ziemi, umieszczony 30 VIII 1991 na orbicie okołoziemskiej;
związki organiczne o ogólnym wzorze R2CN2, gdzie R — atom wodoru lub grupa organiczna;
zazwyczaj org. związki cykliczne, których pierścienie są zbudowane z różniących się od siebie atomów; organiczne z.h. to związki, w których co najmniej jeden atom węgla w karbocyklicznym pierścieniu został zastąpiony atomem innego pierwiastka (zw. heteroatomem), najczęściej azotu, tlenu, siarki;
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
związki nitrowe, nitrozwiązki,
związki org. o cząsteczkach, które zawierają grupę nitrową –NO2;
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
Zwingli
[cwı̣ŋli]
Ulrich (Huldrych), ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
szwajcarski reformator religijny.
zwójkowate, Tortiricidae,
rodzina motyli;
astr. obiekty astr. emitujące znaczne ilości promieniowania w zakresie rentgenowskim;
ludzie żyjący z jałmużny;
żyrafa, Giraffa camelopardalis,
zool. gatunek ssaka z rzędu parzystokopytnych, z rodziny żyrafowatych (Girrafidae; 2 gat., okapi); występuje w Afryce na południe od Sahary, na wielu obszarach rzadka;

Słownik języka polskiego PWN

aktywny
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»

• aktywnie • aktywność
aktywne okno inform. «okno, do którego w danym momencie odnoszą się wszystkie polecenia użytkownika»
aktywny wypoczynek «wypoczynek połączony z uprawianiem sportów»
węgiel aktywny, aktywowany «odmiana węgla o porowatej powierzchni i właściwościach adsorpcyjnych, stosowana m.in. w filtrach do wody i maskach gazowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia